Dnevi civilnega in gospodarskega prava

Od leta 2001 dalje inštitut vsako leto spomladi organizira redno strokovno srečanje „Dnevi civilnega in gospodarskega prava“, ki prerašča v osrednje srečanje slovenskih pravnikov, ki delujejo na področju zasebnega prava, bodisi v akademski sferi, pravosodju ali gospodarstvu. Vsakokratno posvetovanje ima za predmet nekaj izbranih aktualnih tem s področja civilnega prava, ki so praviloma zastavljene razmeroma ozko, tako da jih je mogoče obravnavati vsebinsko bolj poglobljeno, kot na splošnejših srečanjih, in pri tem povezovati teorijo in prakso. Cilj posvetovanja med civilnopravnimi teoretiki in praktiki je tudi izoblikovanje stališč, ki naj bi predstavljala mejnik v razvoju civilnopravne misli in usmerjala tudi sodno prakso.XV. Dnevi civilnega in gospodarskega prava se bodo odvijali v četrtek in petek, 13. in 14. aprila 2017 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.


Program bo sestavljen iz naslednjih sekcij:


Novosti v pravdnem postopku po noveli ZPP-E
(vodja sekcije: prof. dr. Aleš Galič)
 • prof. dr. Dragica Wedam Lukić: Vpliv novele ZPP-E na razmerje med odgovornostjo sodnika in strank (odvetnikov) v postopku
 • dr. Vesna Bergant Rakočević: Spremembe glede postopka s pravnimi sredstvi
 • Matija Testen: Vpliv novele ZPP na položaj odvetnika
 • doc. dr. Jerca Kramberger Škerl: Novosti glede dokaznega postopka
 • prof. dr. Aleš Galič: Druge novosti in splošna ocena

Civilnopravni vidiki računalništva v oblaku
(vodja sekcije: prof. dr. Peter Grilc)
 • prof. dr. Peter Grilc: Ključni problemi pogodbe o računalništvu v oblaku
 • doc. dr. Matija Damjan: Lastništvo nad podatki v oblaku
 • Marko Kavčič: Pravni pogled ponudnika oblaka

Okrogla miza: Odškodninska odgovornost države - aktualni izzivi
(moderator: prof. dr. Damjan Možina)
 • Predvidene spremembe zastopanja države pred sodišči
 • Odgovornost države v zvezi z naravnimi pojavi
 • Odgovornost v zvezi s pristojnostjo za reguliranje gospodarstva
 • Razpravljalci: prof. dr. Damjan Možina, Mateja Senih, prof. dr. Lojze Ude, prof. dr. Miha Juhart

Odškodninska odgovornost zdravnika
(vodja sekcije: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic)
 • prof. dr. Vesna Rijavec: Zdravniška napaka
 • prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic: Kršitev pojasnilne dolžnosti zdravnika
 • dr. Ana Božič Penko: Odškodninska odgovornost zdravnika v slovenski sodni praksi
 • mag. Nita Rovan Vizlar: Moderni sistemi urejanja odškodninske odgovornosti zdravnikov

Informacijska dolžnost pri sklepanju pogodb
(vodja sekcije: prof. dr. Miha Juhart)
 • prof. dr. Damjan Možina: Predpogodbene dolžnosti informiranja v sistemu obligacijskega prava
 • dr. Andreja Fakin: Merila za vzpostavitev predpogodbenih dolžnosti informiranja
 • prof. dr. Miha Juhart: Predpogodbene dolžnosti informiranja pri sklepanju življenjskih zavarovanj
 • dr. Rok Rozman: Predpogodbena dolžnost obveščanja bank pri sklepanju pogodb

PODROBNEJŠI PROGRAM SIMPOZIJA.


Kotizacija (z vključenim DDV) znaša 320,00 EUR; samo za prvi dan: 210,00 EUR; samo za drugi dan: 160,00 EUR. Poravnali jo boste na podlagi prejetega računa, po izvedbi simpozija. Kotizacija vključuje: gradivo, kavo in vodo med krajšimi odmori ter za dvodnevne udeležence večerjo na družabnem srečanju.

Za zgodnjo prijavo do 17. marca 2017 priznamo 15% popust.

Popust za prijavo večjega števila udeležencev: 3 in več udeležencev: 10% popust, 6 in več udeležencev: 15% popust.

Prijavnica.

Nastanitev si udeleženci uredijo sami. Hoteli Bernardin udeležencem simpozija za rezervacije sob do 13. marca 2017 ponujajo 10% popust pri ceni nočitve, za bivanje 2 ali več noči pa še dodaten 5% popust.

Medijski sponzorji:

                           

   

  


Arhiv dosedanjih dnevov civilnega in gospodarskega prava

XIV. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 21. in 22. april 2016

 • Unovčevanje stvarnih in finančnih zavarovanj, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Leasing: Odprta vprašanja finančnega zakupa, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Okrogla miza: Osebni stečaj, moderator: prof. dr. Lojze Ude 
 • Odškodnina za nepremoženjsko škodo, vodja: doc. dr. Špelca Mežnar 
 • Predhodna vprašanja: Razmerje med pravdnim in drugimi postopki, vodja: prof. dr. Aleš Galič

XIII. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 16. in 17. april 2015

 • Učinkovitejše uveljavljanje terjatev proti tujim dolžnikom: Reforma Uredbe Bruselj I, vodja: prof. dr. Aleš Galič
 • Zastaranje terjatev, vodja: prof. dr. Damjan Možina
 • Nelojalna konkurenca in varstvo potrošnikov, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Skupno premoženje, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Položaj manjšinskih delničarjev v postopkih iztisnitve, vodja: doc. dr. Klemen Podobnik

XII. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 10. in 11. april 2014

 • Aktualna vprašanja intelektualne lastnine, vodja doc. dr. Klemen Podobnik
 • Razmerja med etažnimi lastniki, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Okrogla miza: Spregled pravne osebnosti, moderator prof. dr. Lojze Ude
 • Avtomobilska škoda in zavarovanje, vodja prof. dr. Damjan Možina
 • Stroški postopka, vodja prof. dr. Aleš Galič

XI. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 11. in 12. april 2013
 • Procesna vprašanja v zvezi s stvarnopravnimi zahtevki, vodja prof. dr. Lojze Ude
 • Javna infrastrukturna omrežja na tujih zemljiščih, vodja doc. dr. Ana Vlahek
 • Okrogla miza: Deset let novega slovenskega stvarnega prava, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Učinki stvarnopravnih zavarovanj, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Odškodninska odgovornost države, vodja prof. dr. Damjan Možina

X. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 12. in 13. april 2012

 • Procesni vidiki uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič
 • Uporaba Obligacijskega zakonika v gospodarskih razmerjih, vodja prof. dr. Peter Grilc
 • Okrogla miza ob desetletnici Obligacijskega zakonika: OZ v ogledalumoderator prof. dr. Lojze Ude
 • Odgovornost za nepravilno izpolnitev, vodja prof. dr. Damjan Možina
 • Nekateri problemi odstopa terjatve, vodja prof. dr. Miha Juhart

IX. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 20. in 21. april 2011
 • Neveljavnost pravnih poslov, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Zavarovane terjatve v  izvršilnem in insolvenčnih postopkih, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Uveljavljanje pravic v čezmejnih razmerjih, vodja: prof. dr. Dragica Wedam Lukić
 • Množični spori, vodja: prof. dr. Aleš Galič

VIII. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 21. in 22. april 2010
 • Vloga sodnika v civilni pravdi, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Izbrane teme odškodninskega prava, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Pravica gradnje in stavbna pravica, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Razmerje med družbami znotraj koncerna, vodja: doc. dr. Klemen Podobnik
 • Vročanje v pravdnem postopku, vodja: prof. dr. Aleš Galič

VII. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 22. in 23. april 2009
 • Prekluzije in sankcije v civilnih postopkih, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Javnopravne omejitve lastninske pravice, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Enotirni in dvotirni sistem upravljanja gospodarskih družb, vodja: doc. dr. Klemen Podobnik
 • Aktualne teme družinskega prava,vodja: prof. dr. Barbara Novak
 • Konkurenčno pravo prvo leto po uveljavitvi ZPOmK-1, vodja: prof. dr. Peter Grilc

VI. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 23. in 24. april 2008
 • Hipoteka in izvršba na nepremičnine, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Razvojne tendence in novosti v dednem pravu, moderator: doc. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
 • Odgovornost pravnih poklicev, moderator: prof. dr. Peter Grilc

V. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 19. in 20. april 2007
 • Pred obsežnejšim noveliranjem civilnega pravdnega postopka, moderator: prof. dr. Lojze Ude
 • Načelo zaupanja v zemljiško knjigo, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Uveljavitev pravnega varstva v konkurenčnopravnih postopkih, moderator: prof. dr. Peter Grilc

IV. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 30. in 31. marec 2006
 • Sodobni trendi nepremoženjske škode, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Medijsko pravo in pravica do zasebnosti, moderator: doc. dr. Klemen Podobnik
 • Izločitveni zahtevki v stečaju in izvršbi, odgovornost stečajnih upraviteljev, moderator: prof. dr. Lojze Ude
 
III. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 31. marec in 1. april 2005
 • Odprti problemi zamudnih obresti, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Razlikovanje dejanskih in pravnih vprašanj, moderator: prof. dr. Lojze Ude
 • Premijski posli, moderator: prof. dr. Peter Grilc
 • Varstvo premoženjskih interesov RS pred mednarodnimi sodišči, moderator: prof. dr. Marko Ilešič

II. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 11. in 12. april 2002
 • Etažna lastnina, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Gospodarski subjekt (po OZ in širše), moderator: prof. dr. Peter Grilc
 • Reforma družinskega prava: premoženjska razmerja med zakoncema, moderator: prof. dr. Karel Zupančič

I. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, Hotel Slovenija, 14. in 15. junij 2001
Soorganizacija z NEBRA d.o.o.
 • Novosti obligacijskega zakonika, moderator: prof. dr. Marko Ilešič
 • Stvarnopravni zakonik, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Obligacijska razmerja – denarne obveznosti
 • Stvarnopravna razmerja – nepremičninska zavarovanja