Predstavitev

Inštitut je bil ustanovljen 19.05.1997. Ustanovitelj inštituta, ki je kot zavod vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, je Pravna fakulteta v Ljubljani, s soglasjem rektorja Univerze v Ljubljani.

Inštitut je bil ustanovljen z namenom, da se na področju pravnih znanosti vzpostavi ugledna strokovna organizacija, ki bo izvajala predvsem:
 • raziskave in spremljanje strokovnih dognanj, dosežkov in rezultatov na primerjalno pravnem področju,
 • metodološko in strateško razvojno raziskovanje na področju harmonizacije slovenske pravne ureditve s pravom Evropske unije,
 • domače in mednarodno usposabljanje in izobraževanje na primerjalnopravnem področju,
 • oblikovanje in dajanje strokovnih mnenj o pravnih vprašanjih, povezanih s tujimi pravnimi ureditvami.

Inštitut deluje zlasti na področjih civilnega, gospodarskega, delovnega, ustavnega in upravnega prava, pri čemer daje poudarek obravnavanju aktualnih pravnih vprašanj, na katera domače pravo in pravna praksa še ne ponujata enostavnega odgovora, zato lahko dragocen uvid pri njihovem reševanju prinese analiza ureditve v drugih pravnih redih ter primerjava različnih rešitev. Inštitut skuša s svojo raziskovalno politiko slediti trendom sodobnega primerjalnega prava in z rezultati raziskav pripomoči k čim kakovostnejšemu razvoju slovenskega prava, pravne teorije in pravne prakse.

Z raziskavami pridobljeno znanje zato ne sme ostati omejeno na akademsko sfero, temveč ga skuša inštitut v čim širšem obsegu posredovati uporabnikom v javnem sektorju in v gospodarstvu ter študentom na fakulteti.

Delo inštituta je organizirano v obliki treh raziskovalnih centrov glede na glavna vsebinska področja raziskovanja:
 • center za civilno pravo,
 • center za ustavno pravo,
 • center za delovno pravo.


Organi inštituta

Direktor:

 • prof. dr. Lojze Ude

Svet inštituta:

 • predsednik Lojze Janko, predstavnik uporabnikov iz negospodarstva
 • podpredsednik prof. dr. Klemen Podobnik, predstavnik zaposlenih
 • prof. dr. Damjan Možina, predstavnik Katedre za civilno pravo
 • prof. dr. Franc Grad, predstavnik Katedre za ustavno pravo
 • doc. dr. Aleš Novak, predstavnik Katedre za teorijo in sociologijo prava
 • doc. dr. Vasilka Sancin, predstavnica Katedre za mednarodno pravo
 • prof. dr. Katja Škrubej, predstavnica Katedre za pravno zgodovino
 • prof. dr. Grega Strban, predstavnik Katedre za delovno in socialno pravo
 • prof. dr. Katja Šugman, predstavnica Katedre za kazensko pravo
 • prof. dr. Gorazd Trpin, predstavnik Katedre za upravno pravo
 • prof. dr. Franjo Štiblar, predstavnik Katedre za pravnoekonomske znanosti
 • prof. dr. Klemen Podobnik, predstavnik zaposlenih
 • doc. dr. Matija Damjan, predstavnik zaposlenih
 • Peter Jeglič, predstavnik uporabnikov iz gospodarstva

Znanstveni svet:

 • predsednik prof. dr. Gorazd Trpin
 • prof. dr. Damjan Možina
 • prof. dr. Franc Grad
 • doc. dr. Aleš Novak
 • doc. dr. Vasilka Sancin
 • prof. dr. Katja Škrubej
 • prof. dr. Grega Strban
 • prof. dr. Katja Šugman
 • prof. dr. Franjo Štiblar

Prokurista:

 • doc. dr. Matija Damjan
 • Boštjan Koritnik