Published Monographs

Pravni letopis 2008 - naslovnicaPravni letopis 2008
Legal Yearbook 2008
Authors:

dr. Matjaž Tratnik, dr. Miha Juhart, dr. Aleš Galič, dr. Dragica Wedam Lukić, Dida Volk, dr. Karel Zupančič, dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, dr. Vesna Rijavec, Andrej Rozman, Miha Ozimek, dr. Špelca Mežnar, mag. Bogomir Horvat, Bojan Podgoršek, Jernej Veberič, dr. Lojze Ude, dr. Matija Damjan, dr. Albin Igličar, mag. Borut Šinkovec, Jožica Velišček, Marjana Glušič, Andreja Kurent, mag. Saša Bricelj Podgornik, dr. Barbara Novak, Brane Kumer, mag. Maja Kotnik, Milena Bonelli, dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, dr. Jerca Kramberger Škerl, dr. Damjan Možina


Price: 20 EUR, VAT included


Izbrane teme civilnega prava II
(2007)
Selected Papers on Civil Law II
Authors: Matjaž Voglar, Dr. Aleš Galič, Jan Zobec, Dr. Dragica Wedam Lukić, Mag. Jerca Kramberger Škerl, Ana Vlahek, Dr. Matjaž Tratnik, Dr. Lojze Ude, Dr. Miha Juhart, Dr. Damjan Možina, Dr. Klemen Podobnik, Andrej Plahutnik, Mag. Mira Dobravec Jalen, Maja Jurak


Price:
14EUR, VAT included
 
 
Izbrane teme civilnega prava (2006)
Selected Papers on Civil Law
Authors:
Dr. Miha Juhart, Dr. Peter Grilc, Dr. Damjan Možina, Mag. Dunja Jadek Pensa, Dr. Ada Polajnar Pavčnik, Dr. Špelca Mežnar, Dr. Barbara Novak, Mag. Andraž Teršek, Dr. Dragica Wedam Lukić, Dr. Aleš Galič, Dr. Vesna Rijavec, Dr. Lojze Ude, Dr. Saša Prelič

Price:
14 EUR, VAT included
 
 
Zbornik III. Dnevi civilnega prava (2005)
III. Civil Law Days – Collection of Papers
Authors:
Vlado Balažic, Mag. Jože A. Čibej, Tomaž Pavčnik, Dr. Miha Juhart, Franc Testen, Jan Zobec, Dr. Aleš Galič, Dr. Lojze Ude, Mag. Dunja Jadek Pensa, Dr. Klemen Podobnik, Dr. Peter Grilc, Lucijan Bembič, Dr. Konrad Plauštajner, Mag. Martina Bukovec, Dr. Marko Ilešič
 
Price: 14 EUR, VAT included
 
Odgovornost države, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil za ravnanje svojih organov in uslužbencev (2005)
Liability of the State and Local Government for the Actions of their Institutions and Employees
Authors:
Dr. Miha Juhart, Dr. Rajko Pirnat, Dr. Bojan Bugarič, Mag. Martina Bukovec, Mag. Andraž Teršek, Dr. Adriana Rejc, Mag. Bećir Kečanović, Dr. Primož Pevcin, Dr. Erik Kerševan, Dr. Gorazd Meško.

Price:
14 EUR, VAT included
 
Delovno pravo in socialna varnost (2003)
Labour Law and Social Security
Authors: Dr. Anjuta Bubnov Škoberne, Dr. Grega Strban, Luka Tičar, Dr. Aleš Galič, Mag. Katarina Kresal Šoltes, Dr. Polonca Končar, Dr. Barbara Kresal, Mag. Darja Senčur Peček, Marijan Debelak, Dr. Zvone Vodovnik

Price: 14 EUR, VAT included
 
Upravni spor – Koncept upravnosodnega nadzora nad upravo (2002)
Administrative Trial – A Concept of Judicial Control of Public Administration
Author: Dr. Erik Kerševan

Sold out.
 


Social Security and Long Term Unemployment – International and Comparative Legal Analysis
(2002)
Author: Mag. Grega Strban,

Price: 14 EUR, VAT included
 


Slovenska nacionalna identiteta in evropsko združevanje – nekateri pravni vidiki
(2002)
Slovene National Identity and European Integration – Selected Legal Issues
Authors: Dr. Albin Igličar, Dr. Janez Kranjc, Dr. Miha Juhart, Dr. Viktorija Žnidaršič, Mag. Jurij Žurej, Dr. Barbara Novak

Sold out