Arhiv obvestil

14/09/2018

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

 vabita na konferencoRazvojne tendence v obligacijskem pravu:

ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih,


15. in 16. novembra 2018
na Pravni fakulteti v Ljubljani.Letos mineva 40 let od sprejema Zakona o obligacijskih razmerjih. Ta nekdanji zvezni zakon SFRJ je zelo zanimiv iz več razlogov: najprej zato, ker je v odsotnosti civilnega zakonika v SFR Jugoslaviji pomenil ne le kodifikacijo obligacijskega prava, ampak tudi splošnega dela civilnega prava. Nato zato, ker je – zlasti glede na čas in okoliščine nastanka, t.j. resne odklone jugoslovanskega civilnega in gospodarskega prava od evropske tradicije (npr. omejitve lastninske pravice, državna lastnina in prepoved zasebne iniciative v gospodarstvu, samoupravljanje) prinesel sodobno in evropsko primerljivo ureditev, ki je bila le malo obremenjena z ideologijo. Pripravljavec osnutka zakona, prof. Mihajlo Konstantinović, se je zgledoval po uveljavljenih tujih ureditvah, vključno s – tedaj zelo sodobnim – haaškim enotnim zakonom o prodajni pogodbi. O kakovosti zakona priča okoliščina, da je zakon za mnogo let preživel svojo državo. Tudi v tistih novih državah na območju nekdanje Jugoslavije, ki so reformirale svoje obligacijsko pravo, ključni koncepti in številne rešitve zakona živijo naprej.

Konferenca želi prikazati razvoj obligacijskega prava v slovenskem, hrvaškem in srbskem pravu po letu 1991 v teoriji, sodni praksi ter opozoriti na spremembe obligacijskega prava, tudi pod vplivom prava EU. Prispevki predstavljajo predvsem splošni del obligacijskega prava. Konferenca želi ZOR tudi kritično osvetliti; zakon ima namreč tudi vrsto napak in pomanjkljivosti. Cilj konference pa je končno tudi srečanje in diskusija med kolegi z različnih držav, pravnih fakultet in pravniških poklicev. 


Sodelovali bodo predavatelji z naslednjimi prispevki:

 • Marko Ilešič (Sodišče EU): Razmišljanja ob 40-letnici ZOR

 • Dušan Nikolić (Univerza v Novem Sadu): Istorijat ZOO, povezanost sa švajcarskim pravom i neke koincidencije u kontekstu razvoja evropskog mekog prava

 • Marko Brus (Višje sodišče v Ljubljani): Sistematika ZOR in vplivi na njegov nastanek

 • Miha Juhart (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani): Razvoj obligacijskega prava v Sloveniji izven ZOR/OZ

 • Peter Grilc (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani): Causa – razvoj v jugoslovanskem in aktualnost v slovenskem pravu

 • Mile Dolenc (Vrhovno sodišče RS): Napake volje v ZOR in OZ

 • Tatjana Josipović (Pravna fakulteta Univerze v Zagrebu): Opšti uslovi ugovora u jugoslovenskom, hrvatskom i europskom pravu

 • Damjan Možina (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani): Kršitev pogodbenih obveznosti in pravne posledice – koncepcija ZOR in razvoj v Sloveniji

 • Saša Nikšić (Pravna fakulteta Univerze v Zagrebu): Razvoj ugovornog prava u Hrvatskoj – odabrane teme

 • Marko Đurđević (Pravna fakulteta Univerze v Beogradu): Ugovorno pravo u Srbiji – odabrane teme

 • Marko Baretić (Pravna fakulteta Univerze v Zagrebu): Tendence razvoja u hrvatskom odštetnom pravu

 • Vesna Bergant Rakočević (Višje sodišče v Ljubljani): Nepogodbeno odškodninsko pravo v Sloveniji – razvojne tendence

 • Marija Karanikić Mirić (Pravna fakulteta Univerze v Beogradu): Postjugoslovenski "život" pravila u vanugovornoj odgovornosti u Srbiji

 • Karmen Lutman (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani): Neupravičena obogatitev u ZOR: zasnova in razvoj

 • Nenad Tešič (Pravna fakulteta Univerze v Beogradu): Promena stranaka u obligacionim odnosima: koncept ZOO i razvoj u Srbiji

 • Igor Gliha (Pravna fakulteta Univerze v Zagrebu): Opći zastarni rok - pogled iz Hrvatske na prikladnost trajanja

 • Nataša Petrović Tomić (Pravna fakulteta Univerze v Beogradu): Razvoj ugovora o osiguranju u jugoslovenskom i srpskom pravu


PROGRAM KONFERENCE

Letak


Prijavnica SL                               Prijavni obrazac HR/SR


Kotizacija znaša 97,60 EUR (z DDV) ter vključuje kosilo in kavo med odmori. Za prijavo 3 ali več udeležencev priznavamo 10% popust.

Prijave in informacije: e-pošta: [email protected], tel. 01 42 03 119