Predstavitev izobraževalne dejavnosti


Ena temeljnih usmeritev inštituta je, da z raziskavami pridobljeno znanje ne sme ostati omejeno na akademsko sfero, temveč se v čim širšem obsegu prenese uporabnikom tako v javnem sektorju kot v gospodarstvu. Inštitut zato redno organizira strokovne posvete, seminarje in znanstvene konference, zlasti po končanih raziskavah ali v zvezi z aktualnimi dogodki in novostmi. Ti dogodki so priložnost, da se strokovni in drugi javnosti posreduje rezultate raziskovalnega dela in se jo seznani z njihovo možno uporabo. Poleg prenosa znanja tovrstna srečanja teoretikov in praktikov omogočajo pridobitev povratnih informacij o konkretnih aktualnih problemih, s katerimi se sooča pravna  in gospodarska praksa in bi kot taki lahko predstavljali predmet pravnega preučevanja v prihodnje.  Občasno se organizirajo tudi strokovna usposabljanja, katerih namen je zlasti seznaniti pravne praktike z novimi predpisi in pravnimi instituti ali z novejšim razvojem pravne prakse in teorije.

Večina raziskovalcev redno ali občasno predava v okviru dodiplomskega in podiplomskega študija na Pravni fakulteti v Ljubljani in drugih fakultetah v Sloveniji in tujini ter tako prenaša rezultate raziskovalne dejavnosti inštituta tudi študentom.

Zainteresirana javnost lahko inštitutu tudi sama predlaga možne aktualne teme, ki bi jih bilo smotrno obravnavati v okviru izobraževalne dejavnosti, ter s svojimi predlogi sooblikuje  program, izbiro predavateljev in terminski razpored seminarjev. Inštitut pa po dogovoru s posameznimi naročniki organizira tudi izobraževanja ali posvete, prilagojene potrebam naročnikovih zaposlenih, njegovih strank ali druge ožje publike.