Navodila za avtorje prispevkov v Pravnem letopisu IPP

1. Uredniška politika

Pravni letopis objavlja znanstvene članke in razprave ter poglobljene strokovne prispevke, ki obravnavajo problematiko z različnih pravnih področij, zlasti s področij civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in ustavnega prava, s posebnim poudarkom na upoštevanju primerjalnopravnih vidikov. Ustrezno raven znanstvene oziroma strokovne kakovosti vsakega prispevka presoja uredniški odbor, ki pri tem upošteva mnenje pristojnega recenzenta.

Prispevke objavljamo v slovenskem ali angleškem jeziku, prispevke tujih avtorjev pa v dogovoru z uredništvom tudi v drugih tujih jezikih. Praviloma objavljamo samo prispevke, ki še niso bili objavljeni oziroma poslani v objavo v drugi publikaciji. Izjemoma je mogoča tudi objava že prej objavljanega prispevka, če pisec izkaže, da za to obstajajo posebej utemeljeni razlogi, in uredi za ponovno objavo potrebne avtorske pravice.

Pravni letopis izhaja enkrat letno, praviloma v decembru tekočega leta. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 15. september, če uredništvo za posamezno leto izrecno ne določi drugače. Prispevki morajo biti jezikovno neoporečni ter morajo upoštevati navodila za oblikovanje in oddajo prispevka, sicer bo besedilo avtorju vrnjeno v popravo oziroma bo objava prispevka zavrnjena.

2. Oddaja prispevkov

Prispevek naj bo posredovan po elektronski pošti na naslov [email protected] s pripisom, da gre za prispevek za objavo v Pravnem letopisu IPP. Prispevek naj bo shranjen kot besedilni dokument v formatu Word (.doc oz. .docx) ali OpenOffice (.odt). Dokument naslovite z vašim priimkom in naslovom prispevka.

Z oddajo prispevka za objavo v Pravnem letopisu avtor soglaša, da v primeru objave neizključno, časovno in krajevno neomejeno prenaša na Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani materialne avtorske pravice reproduciranja (vključno z elektronsko obliko), dajanja na voljo javnosti in distribuiranja primerkov svojega dela, vključno z možnostjo nadaljnjega prenosa teh pravic. Avtor jamči, da razpolaga z ustreznimi avtorskimi pravicami za objavo prispevka. Objave niso honorirane, avtorji pa prejmejo izvod Pravnega letopisa, v katerem je objavljen njihov prispevek.

3. Recenziranje prispevkov

Vsi prispevki so vsebinsko anonimno recenzirani, pri čemer imajo recenzenti praviloma enako ali višjo stopnjo izobrazbe ali akademski naziv kot avtor prispevka na določenem strokovnem področju. Uredništvo neodvisno izbere recenzenta in si pridržuje pravico do razvrstitve posameznega prispevka po veljavni tipologiji za vodenje bibliografij v sistemu COBISS in na ustrezno mesto v posamezni številki. Na predlog uredništva ali recenzenta je objava prispevka lahko zavrnjena. Avtorja o uvrstitvi ali zavrnitvi njegovega prispevka obvesti glavni urednik, ki mu lahko na podlagi recenzentskega mnenja predlaga tudi morebitne popravke ali dopolnitve.

Vsi v objavo sprejeti prispevki so lektorirani. Uredništvo lektorirano besedilo vrne avtorjem v avtorizacijo.

4. Dolžina prispevka

Prispevek skupaj s sprotnimi opombami in seznamom literature naj obsega največ dve avtorski poli (tj. do 60.000 znakov s presledki). V pisavi Times New Roman velikosti 12 z razmikom med vrsticami 1,5 to znese največ 30 strani besedila. Za objavo prispevkov z večjim obsegom se je treba dogovoriti z uredništvom.

5. Navedba avtorja

Pod naslovom prispevka naj bosta navedena ime in priimek pisca z znanstvenim naslovom ali akademsko stopnjo ter funkcijo in institucijo, v kateri je zaposlen. Če gre za skupinsko avtorstvo, se navedejo tudi soavtorji z vsemi ustreznimi podatki.

6. Pisava in odstavki

Celoten prispevek naj bo v pisavi Times New Roman in sicer besedilo z velikostjo pisave 12, sprotne opombe pa z velikostjo pisave 10. Razmik med vrsticami naj bo nastavljen na 1,5, besedilo pa naj bo obojestransko poravnano.

7. Naslov in mednaslovi

Naslov prispevka naj bo zapisan z velikimi tiskanimi črkami, velikost pisave 14, krepko. Mednaslovi (vključno z uvodom in zaključkom) naj bodo oštevilčeni; uporabljeni naj bosta največ dve ravni naslovov (orisno oštevilčeni v slogu: 1. Naslov prve ravni, 1.1. Naslov druge ravni). Mednaslovi naj bodo zapisani z malimi črkami in sicer naslov prve ravni s krepkimi črkami velikosti 12, naslov druge ravni pa z ležečimi črkami velikosti 12. Mednaslovi naj praviloma ne bodo daljši od ene vrstice.

8. Reference

8.1 Seznam virov in literature

Seznam uporabljenih virov in literature, razvrščen po abecednem redu priimkov avtorjev (če avtorja ni, se upošteva naslov dela), naj bo naveden na koncu prispevka. Za vsa dela naj bodo na enoten način navedeni popolni bibliografski podatki o delu z uporabo enega od uveljavljenih načinov citiranja, po možnosti mednarodnega standarda ISO 690 (ki se uporablja pri izpisu bibliografij v sistemu Cobiss). Primeri:

  • Knjiga: NOVAK, Janez. Pravna sredstva v ZP-1. Ljubljana: Pravna založba, 2008.
  • Poglavje v knjigi: NOVAK, Janez. Pravna sredstva v ZP-1. V: Kovač, D., Kocmut, L., in Golob, M. (ur.), Inflacija prekrškov. Ljubljana: Pravna založba, 2008, str. 40–80.
  • Članek: NOVAK, Janez. Pravna sredstva v ZP-1. Pravnik, 2008, letn. 125, št. 5-8, str. 202–233.

Reference elektronskih dokumentov in njihovih delov naj bodo navedene po standardu ISO 690-2; uporabljen naj bo simbol < pred in simbol > za imenom spletne strani, brez hiperpovezave in z datumom zadnjega obiska strani v oklepaju. Primer: <www.ipp-pf.si> (3. 3. 2009).

8.2 Navajanje virov in literature v besedilu

Pri sklicevanju na vire in literaturo se v sprotnih opombah (pod črto) navede samo priimek avtorja in stran navedenega dela. Če so avtorji oziroma redaktorji več kot trije, zadošča navedba priimka prvega navedenega, nato pa navedba »in dr.«. V neposredno sledečih sprotnih opombah pa se zapiše zgolj »Prav tam.« oziroma – če je le stran istega vira druga – »Prav tam, str. 56.« Če je isti pisec naveden z več deli, se za priimkom dopiše leto, v katerem je bilo delo objavljeno, ali prva beseda naslova dela. Opombne številke se pišejo za ločili. Sprotne opombe se končajo s končnim ločilom.

Če se članek sklicuje na zakonski ali drug pravni predpis, se ta prvič navede s polnim naslovom že v besedilu z uradno kratico v oklepaju. Če uradne krajšave ni, jo izbere pisec. Hkrati se v sprotni opombi navede številka uradnega lista, v katerem je bil citirani akt objavljen. Sodne odločbe se navajajo tako, kot jih označuje sodišče, ki jih je izdalo.

9. Sinopsis

Prispevku naj bo priložen kratek povzetek vsebine (do 250 besed) in seznam ključnih besed (do 10 besed) oboje v slovenskem in v angleškem jeziku. V povzetku naj bosta najprej navedena priimek in ime pisca, nato pa naslov prispevka. Po dogovoru z avtorjem lahko za prevod povzetka iz tujega jezika v slovenščino poskrbi uredništvo.Navodila v pdf dokumentu.