Arhiv obvestil

31. 03. 2022

S koncem meseca marca 2022 se je uspešno zaključil evropski projekt EU-En4s "Raznolikost izvršilnih naslovov pri čezmejni izterjavi dolgov v EU", ki ga je koordinirala Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, v projektu pa je sodelovalo16 partnerskih institucij iz 13 držav članic in ene države kandidatke, med njimi tudi Inštitut za primerjalno pravo. V okviru inštituta so pri projektu sodelovali naslednji strokovnjaki: prof. dr. Aleš Galič, izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl in doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc.

Projekt, ki ga je sofinanciral evropski pravosodni program (EU Justice Programme), je naslavljal ovire prostemu pretoku sodnih odločb, ki se pojavljajo zaradi razlik v izvršilnih naslovih (struktura, vsebina in učinki izvršilnih naslovov). Končni cilj projekta je prispevati k de lege ferenda harmonizaciji civilnega procesnega prava v EU z ugotavljanjem razlik in podobnosti de lege lata ter oblikovanjem predlogov (ali doktrinarne podlage) za postopno približevanje zakonodaje.

Skupaj je 18 nacionalnih poročil naneslo skoraj 1400 strani bogatega strokovnega in znanstvenega besedila, iz katerega so raziskovalci črpali podatke za pripravo številnih rezultatov. Glosarij koherentno predstavi vrste sodnih odločb po posameznih državah članicah in njihovo sovpadnost k pojmu »sodbe« po bruseljski uredbi. Vodnik po izvršilnih naslovih pa kratko in jedrnato predstavi glavne značilnosti izvršilnih naslovov po posameznih državah članicah. Deležnikom (npr. sodnikom) omogoča, da z enostavnim vizualnim pregledom hitro pridobijo glavne informaciji o tuji sodbi (npr. kje se nahaja izrek, kakšne učinke premorejo posamezni deli sodbe ipd.). IT rezultat projekta sestavlja prototip Oraklja evropskih izvršilnih naslovov, kjer si lahko zainteresirana strokovna javnost ogleda vzorce tujih sodb, skupaj s spremljajočimi obrazložitvami njihove strukture in učinkov. Kalkulator obresti (oz. izvorna koda zanj) pa je pripravljen kot orodje, ki bo omogočalo izračun zamudnih obresti po pravu posamezne države članice.

Več o projektu: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-novice/293687

Rezultati projekta: https://www.pf.um.si/acj/projekti/pr09-eu-en4s/rezultati/