Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

07. 05. 2024

Na podlagi 35. člena statuta Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani svet inštituta objavlja

JAVNI RAZPIS
za mesto direktorja oziroma direktorice Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Za direktorja oziroma direktorico je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
  • doktorat znanosti s področja dejavnosti Inštituta,
  • habilitacijski naziv najmanj izredni profesor oziroma izredna profesorica ali ustrezni znanstveno-raziskovalni naziv,
  • izkazana sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalnega in razvojnega dela.

Direktorja oziroma direktorico bo s soglasjem ustanovitelja imenoval svet inštituta za štiriletno mandatno obdobje. Prijave s priloženimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom ter programom dela in razvoja inštituta naj bodo vsebovane v zaprti kuverti s pripisom »Razpis za direktorja inštituta«. Prijave morajo do 15. 5. 2024 prispeti na naslov: Inštitut za primerjalno pravo, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od seje sveta inštituta.

Predsednik sveta inštituta
izr. prof. dr. Klemen Podobnik