Nomotehnični dnevi

Nomotehnika je veda o pripravljanju pravnih predpisov, ki zajema metodične, strukturne in jezikovne vidike splošnih pravnih aktov. Ustrezna vsebinska in oblikovna členitev prispeva k preglednosti predpisov, precizno in razumljivo izražanje, dosledna uporaba ustaljenega pravnega izrazoslovja ter spoštovanje jezikovnih tehničnih navodil pa k njihovi večji jasnosti in razumljivosti. Pri pripravi predpisov je potrebno upoštevati tudi ustrezno sistemsko umestitev posameznih norm v hierarhiji predpisov ter postopkovne vidike normodajne dejavnosti. Sistematično ukvarjanje s problemi nomotehnike je bilo v Sloveniji predolgo zapostavljeno, kar bi lahko imelo resne posledice za razvij pravnega sistema, saj le tehnično in vsebinsko kvalitetno pripravljeni predpisi omogočajo predvidljivost in pravno varnost pri vzpostavljanju družbenih in gospodarskih odnosov. Nove izzive za slovensko nomotehniko je zastavilo zlasti vključevanje Slovenije v Evropsko unijo, s katerim so v slovenski pravni red pričele pospešeno vdirati prvine različnih tujih nomotehničnih tradicij, ki pogosto niso ustrezno usklajene s siceršnjim oblikovanjem slovenskih pravnih norm. Inštitut za primerjalno pravo v sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo od leta 2003 dalje vsakoletno pripravlja strokovno srečanje »Nomotehnični dnevi«, ki je namenjeno vsem, ki prihajajo v stik s pripravo najrazličnejših pravnih predpisov tako na državni kot tudi lokalni ali evropski ravni. Cilj srečanja je seznanjanje zainteresirane publike z aktualnimi nomotehničnimi izzivi in izoblikovanje širokega strokovnega soglasja pri razvoju jasnih načel slovenske nomotehnike.


Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
v sodelovanju s
Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani
vabi na seminar


XVIII. Nomotehnični dnevi,

ki bo potekal v sredo, 30. septembra 2020,
na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
in hkrati v obliki spletnega prenosa prek platforme Zoom.


Letos bomo v dopoldanskem delu obravnavali nadvse pomembna vprašanja nomotehnike, povezana z izkušnjami v času epidemije in po njej. Ali je v takih razmerah sploh treba upoštevati pravila nomotehnike, zlasti v povezavi z ustavnim načelom pravne države in ustavnim varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin? Do kakšne mere nuja za hitro ukrepanje odvezuje od upoštevanja nomotehničnih zahtev – in ali sploh? Ali v takih razmerah res ni mogoče sprejemati pravnih aktov, ki sledijo zahtevam nomotehnike? Kakšne  utegnejo biti zaradi neupoštevanja ali nedoslednega upoštevanja zahtev nomotehnike dolgoročne posledice za pravni red?

Prispevki:
 • Jasnost in določnost predpisov v nenavadnih časih, doc. dr. Samo Bardutzky
 • Interni splošni pravni akti šol v izrednih razmerah, zasl. prof. dr. Albin Igličar
 • Poskus priročnika za nomotehnične institute v posebnih situacijah, Peter Pavlin

V popoldanskem delu pa se bomo na okrogli mizi posvetili pomembnim premikom v pravnem sistemu, ki bi jih prinesla uvedba pokrajin. Pokrajine zahteva ustava, v teku so resna prizadevanja za njihovo vzpostavitev. Vse to pa terja velike posege v pravno ureditev, tako na ravni države kot tudi na ravni lokalne samouprave.

 • Moderator prof. dr. Boštjan Brezovnik
 • Razpravljalci: predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, prof. dr. Gorazd Trpin, prof. dr. Borut Holcman, prof. dr. Žan Oplotnik in zasl. prof. dr. Albin Igličar

Kliknite za podrobnejši program.

Vabljeni!
Arhiv dosedanjih nomotehničnih dnevov:

XVII. NOMOTEHNIČNI DNEVI
22. maj 2019, Pravna fakulteta v Ljubljani
 • prof. dr. Franc Grad: Hierarhija pravnih predpisov
 • doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič: Razprava o spolno občutljivi rabi jezika v predpisih 
 • prof. dr. Albin Igličar: Obvezna moč zakona
 • mag. Marjana Glušič:  Nove nomotehnične smernice
 • dr. Gordana Lalič, mag. Katja Božič: 15 let nomotehnike ob članstvu v EU
 • dr. Katja Triller Vrtovec: Vloga zakonodajno-pravne službe DZ ob ustavnem sporu       
 • Tadeja Zima Jenull: Nomotehnika v gospodarski zakonodaji
 • Miha Žove: Notranji akti gospodarskih družb
 • mag. Bečir Kečanović: Integrativni pristop uporabne etike in vloga pravnih vrednot


XVI. NOMOTEHNIČNI DNEVI
23. maj 2018, Pravna fakulteta v Ljubljani

 • Simbolni učinki norm v predpisih: anomalija ali orodje v zakonodajni dejavnosti?, doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič
 • Presečne množice in trmaste posebnosti nomotehnike ob srečevanjih dveh pravnih redov, dr. Gordana Lalić, mag. Katja Božič
 • Zakonodajni postopki - ovira ali gonilo "boljše zakonodaje" - so priporočila OECD koristna?,  Nina Božičnik
 • Amandma, mag. Andreja Kurent
 • Ocena finančnih posledic v zakonodajnem predlogu (na primeru Odvetniške tarife), prof. dr. Boštjan Brezovnik
 • Kritične točke občinskih splošnih pravnih aktov z vidika Resolucije o normativni dejavnosti, zasl. prof. dr. Albin Igličar
 • Okrogla miza: Finančne posledice prenosa pristojnosti na občine (nomotehnični vidiki), moderator: prof. dr. Boštjan Brezovnik

XV. NOMOTEHNIČNI DNEVI
24. maj 2017, Pravna fakulteta v Ljubljani

 • Vpliv načel pravne države na nomotehniko, prof. dr. Franc Grad
 • Prikaz zasnove prenovljenih nomotehničnih smernic, dr. Janez Pogorelec
 • Transparentnost sprejemanja občinskih predpisov, prof. dr. Albin Igličar
 • Položaj predmeta nomotehnika na pravnih fakultetah, doc. dr. Tilen Štajnpihler
 • okrogla miza: Vključevanje javnosti za transparentno, kakovostno in odgovorno urejanje prostora, moderator mag. Bećir Kečanović, razpravljalci: akad. dr. Zdravko Mlinar, dr. Alenka Fikfak, mag. Matevž Štraus, Matjaž Andrejašič, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor

XIV. NOMOTEHNIČNI DNEVI
25. maj 2016, Pravna fakulteta v Ljubljani

 • Sistemska in nomotehnična vprašanja splošnih pravnih aktov javnega zavoda (teze), prof. dr. Albin Igličar
 • Pravni akti predsednika republike, prof. dr. Saša Zagorc
 • Odločbe ustavnega sodišča z vidika nomotehnike, dr. Borut Šinkovec
 • Odprta vprašanja nomotehnike v občinskih predpisih, prof. dr. Boštjan Brezovnik
 • Iskanje teoretičnih temeljev zakonodajne dejavnosti, doc. dr. Tilen Štajnpihler
 • Nomen est omen, Al' prav se piše kafa ali kava, Andreja Kurent 
 • Normodajna dejavnost vlade, mag. Marjana Glušič


XIII. NOMOTEHNIČNI DNEVI

20. maj 2015, Pravna fakulteta v Ljubljani

 • Celovitost ali razpršenost pravnega urejanja v luči načela pravne države, prof. dr. Franc Grad
 • Transparentnost zakonodaje in prvine zakonodajne sledi, prof. dr. Albin Igličar
 • Sistem obvladovanja tveganj pri nastajanju predpisov, mag. Bečir Kečanović
 • K vprašanju o notranji skladnosti pravnega reda: primer ZZZDR-D, doc. dr. Tilen Štajnpihler
 • Okrogla miza: Aktualne nomotehnične teme (prenova nomotehničnih smernic, prečiščeno besedilo zakona, pravno-informacijski sistem RS…), vodja: doc. dr. Janez Pogorelec, sodelujejo: Marjana Glušič, Gordana Lalič, Andreja Kurent


XII. NOMOTEHNIČNI DNEVI
21. maj 2014, Pravna fakulteta v Ljubljani

 • Peto leto po sprejemu Resolucije o normativni dejavnosti (seznam neizpolnjenih želja), prof. dr. Albin Igličar
 • Nomotehnični pogled na "ankaransko odločbo" Ustavnega sodišča, dr. Borut Šinkovec
 • Resolucija o normativni dejavnosti velja?, mag. Jožica Velišček
 • Jezikovne “matrarije", mag. Gordana Lalić
 • O čem govorimo, kadar govorimo o našem pravu, Katja Božič
 • Poti in stranpoti nomotehnike - analiza nekaterih aktualnih primerov, dr. Karmen Vezjak Progar
 • Pravno-informacijski sistem kot ogledalo nomotehnične prakse, dr. Anamarija Patricija Masten


XI. NOMOTEHNIČNI DNEVI
22. maj 2013, Pravna fakulteta v Ljubljani

 • prof. dr. Franci Grad: Nomotehnika, pravna država in politika
 • dr. Borut Šinkovec: O prepovedi retroaktivnosti predpisov
 • doc. dr. Saša Zagorc: Avtentična razlaga
 • prof. dr. Miro Cerar: Zakonodajni posegi v kriznem času
 • Andreja Kurent: Nujni zakonodajni postopek
 • Mateja Tamara Fajs: Pravno-informacijski sistem in nomotehnika
 • Matjaž Andrejašič: Praktični problemi nomotehnično nedorečenih pravnih pravil v občinskih prostorskih aktih
 • mag. Bečir Kečanović, prof. dr. Albin Igličar: Nomotehnika kot prepreka za zlorabe v pravodajnih postopkih


X. NOMOTEHNIČNI DNEVI: Stanje nomotehnike pred 10 leti in danes
23. maj 2012, Pravna fakulteta v Ljubljani

 • Prof. dr. Albin Igličar: Komentar k tezam »Nemškega združenja za zakonodajo
 • Prof. dr. Miro Cerar: O spreminjanju ustave
 • Doc.dr. Janez Pogorelec: Slovenski pristop k pravnemu normiranju ali zakaj smo tam, kjer smo
 • Dr. Borut Šinkovec: Raven in pomen (naše) nomotehnike v časovno-razvojni perspektivi
 • Mag. Jožica Velišček: Resolucija o normativni dejavnosti - »ukrep« za delovanje pravne države
 • Katja Božič: Nomotehnika - med tehniko in občutkom
 • Andreja Kurent: Nomotehnika v državnem zboru zadnjih deset let


IX. NOMOTEHNIČNI DNEVI: Dvajset let nomotehnike v samostojni Sloveniji
18. maj 2011, Pravna fakulteta v Ljubljani
Moderator: prof. dr. Albin Igličar

 • Nomotehnika v Jugoslaviji in samostojni Sloveniji, dr. Borut Šinkovec
 • Nosilci normodajne funkcije, Ksenija Mihovar-Globokar
 • Prava mera prava, prof. dr. Miro Cerar
 • Pristojnosti in nomotehnika, prof. dr. Franc Grad
 • Izvajanje Resolucije o normativni dejavnosti, Jožica Velišček
 • Prenos direktiv ter neposredna uporaba uredb EU, Karmen Vezjak
 • Amandmiranje in predlogi zakonov in »hibridni« zakoni, Andreja Kurent
 • Avtentična razlaga zakonov, Bože Strle
 • Agencije in njihova regulatorna dejavnost, Lojze Janko
 • Normodajna funkcija organizacij civilne družbe, prof. dr. Albin Igličar
 • Nomotehnika v občinskih predpisih – premisleki, pomisleki in predlogi, Katja Božič


VIII. NOMOTEHNIČNI DNEVI
19. maj 2010, Pravna fakulteta v Ljubljani
Moderator: prof. dr. Franc Grad

 • Prof. dr. Albin Igličar, Na rob resolucijskim smernicam o sodelovanju javnosti pri pripravi predpisov
 • Jožica Velišček, Sprejeti akti za pripravo (dobrih) predpisov
 • Božo Strle, Priprava prečiščenih besedil zakonov
 • Katja Božič, Pravnik redaktor med teorijo in prakso (ali prepletanje acquis communautaire in nacionalnega pravnega reda v konkretnih predpisih)
 • Miroslava Palhartinger, Vplivi Resolucije (o normativni dejavnosti) na zakonodajni postopek?
 • Andreja Kurent, "Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH"
 • Anamarija Patricija Masten, Podporna orodja in dejavnosti Nomotehnike


VII. NOMOTEHNIČNI DNEVI
13. maj 2009, Pravna fakulteta v Ljubljani
Moderator: prof.dr. Albin Igličar

 • mag. Borut Šinkovec, (Ne)stabilnost zakonodaje
 • prof. dr. Miro Cerar, Oblikovanje zakona
 • prof. dr. Franc Grad, Akti za izvrševanje zakona
 • Marjana Glušič, Katja Božič, Najpogostejše nomotehnične napake v predpisih
 • Jožica Velišček, Poglavitne rešitve na področju priprave (dobrih) predpisov
 • prof. dr. Albin Igličar, Subjektivni pogledi poslancev na zakonodajo in nomotehniko
 • Andreja Kurent, Pogled zakonodajno-pravne službe DZ na zakonodajni proces in nomotehniko
 • dr. Boštjan Brezovnik, Nomotehnični vidiki predpisov lokalnih skupnosti


VI. NOMOTEHNIČNI DNEVI
21. maj 2008, Pravna fakulteta v Ljubljani
Moderator: prof.dr. Franc Grad
 
 • prof. dr. Albin Igličar: Pravnopolitični in nomotehnični problemi avtentične razlage     
 • mag. Borut Šinkovec: Naša nomotehnika in pravna varnost
 • Jožica Velišček: Ocena stanja na področju priprave (dobrih) predpisov
 • Glušič Marjana: Ali potrebujemo nomotehniko?
 • Andreja Kurent: Nomotehnika v praksi državnega zbora (kaj mora predlagatelj zakona upoštevati pri njegovi pripravi)
 • mag. Saša Bricelj Podgornik: Problematika specifičnih nomotehničnih pristopov pri spreminjanju zakonov


V. NOMOTEHNIČNI DNEVI
23. maj 2007, Pravna fakulteta v Ljubljani
Moderator: prof. dr. Albin Igličar
 
   Zakon in podzakonski akti
 • prof. dr. Albin Igličar: Vpliv političnih aktov na zakonodajo
 • prof. dr. Franc Grad: Kdaj urejamo družbene odnose z zakonom in kdaj s podzakonskimi akti
 • mag. Miroslav Mozetič: (Ne)jasnost zakonskih določb (konkretni primeri)
 • Andreja Kurent: Problematika uradnih prečiščenih besedil
 • Ksenija Mihovar Globokar: Regulatorne agencije, njihovi akti in odgovornost ministra
    Evropska nomotehnika
 • Marjana Glušič: Nomotehnika v slovenskih besedilih evropskih predpisov
 • mag. Karmen Vezjak: Načini prenosa direktiv v slovenski pravni red
    Računalniška orodja pri obdelavi pravnih predpisov
 • Miro Romih, direktor, Amebis d.o.o.


IV. NOMOTEHNIČNI DNEVI
17. maj 2006, Pravna fakulteta v Ljubljani
Moderator: prof. dr. Franc Grad
 
 • doc. dr. Gregor Virant: Novi pristopi za boljše predpise
 • prof.dr. Albin Igličar: Zakonodajna suverenost v pogojih članstva Slovenije v Evropski uniji
 • mag. Borut Šinkovec: Prevodi in pravna varnost
 • prof.dr. Igor Kaučič: Objava in uporaba besedila predpisa po sprejemu odločbe Ustavnega sodišča
 • Jožica Velišček: Objavljanje splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, v Uradnem listu RS
 • mag. Gordana Lalič, Katja Božič: Prenos evropskih pravnih aktov v slovenski pravni red


III. NOMOTEHNIČNI DNEVI
18. maj 2005, Pravna fakulteta v Ljubljani
Moderator: prof. dr. Albin Igličar
 
    Evropski in nacionalni ustavni in zakonski okviri
 • prof. dr. Franci Grad: Normativni akti v evropski ustavi
 • prof. dr. Igor Kaučič: Ustavni zakoni pri spreminjanju slovenske ustave
 • ga. Tina Bitenc Pengov: Zakonodajni prenos evropskega prava v slovenski sistem
    Nomotehnični poudarki izvršilnih predpisov
 • mag. Borut Šinkovec: Nomotehnični vidiki izvršilnih predpisov
 • mag. Bečir Kečanović: Kako določiti mejo med pravnimi predpisi in internimi akti uprave
 • prof. dr. Albin Igličar: Vsebina in zakonitost pravilnika – primer
 
 
II. NOMOTEHNIČNI DNEVI: Slovenski pravni red in EU
14. april 2004, Pravna fakulteta v Ljubljani
Moderator: prof. dr. Franc Grad
 
 • prof. dr. Albin Igličar: Odzivi nomotehnike na članstvo Republike Slovenije v EU
 • prof. dr. Franc Grad: Pristojnosti državnih organov po vstopu v EU
 • mag. Primož Vehar: Predpisi Skupnosti kot sistem – danes in v prihodnje
 • mag. Borut Šinkovec: Aktualna vprašanja nomotehnike z vstopom Republike Slovenije v EU
 • Tina Bitenc Pengov: Kdo naj skrbi za usklajenost zakonov s pravom EU


I. NOMOTEHNIČNI DNEVI
23. april 2003, Pravna fakulteta v Ljubljani
Moderator: prof. dr. Franci Grad

 • prof. dr. Albin Igličar: Izhodiščne prvine nomotehnike
 • mag. Borut Šinkovec: Mesto in pomen nomotehnike v pravu
 • prof. dr. Igor Kaučič: Ustavno revizijska tehnika
 • prof. dr. Franci Grad: Ustava - zakon - uredba
 • Tina Bitenc Pengov: Pravna redakcija zakonodajnih predlogov
 • Nomotehnika v praksi