Predstavitev

Inštitut je bil ustanovljen 19. maja 1997. Ustanovitelj inštituta, ki je kot zavod vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, je Pravna fakulteta v Ljubljani, s soglasjem rektorja Univerze v Ljubljani.

Inštitut je bil ustanovljen z namenom, da se na področju pravnih znanosti vzpostavi ugledna strokovna organizacija, ki bo izvajala predvsem:
 • raziskave in spremljanje strokovnih dognanj, dosežkov in rezultatov na primerjalno pravnem področju,
 • metodološko in strateško razvojno raziskovanje na področju harmonizacije slovenske pravne ureditve s pravom Evropske unije,
 • domače in mednarodno usposabljanje in izobraževanje na primerjalnopravnem področju,
 • oblikovanje in dajanje strokovnih mnenj o pravnih vprašanjih, povezanih s tujimi pravnimi ureditvami.

Inštitut deluje zlasti na področjih civilnega, gospodarskega, delovnega, ustavnega in upravnega prava, pri čemer daje poudarek obravnavanju aktualnih pravnih vprašanj, na katera domače pravo in pravna praksa še ne ponujata enostavnega odgovora, zato lahko dragocen uvid pri njihovem reševanju prinese analiza ureditve v drugih pravnih redih ter primerjava različnih rešitev. Inštitut skuša s svojo raziskovalno politiko slediti trendom sodobnega primerjalnega prava in z rezultati raziskav pripomoči k čim kakovostnejšemu razvoju slovenskega prava, pravne teorije in pravne prakse.

Z raziskavami pridobljeno znanje zato ne sme ostati omejeno na akademsko sfero, temveč ga skuša inštitut v čim širšem obsegu posredovati uporabnikom v javnem sektorju in v gospodarstvu ter študentom na fakulteti.

Delo inštituta je organizirano v obliki petih raziskovalnih centrov glede na glavna vsebinska področja raziskovanja:


Organi inštituta

Direktor:

 • prof. dr. Lojze Ude

Generalni sekretar:

 • doc. dr. Matija Damjan

Svet inštituta:

 • predsednik Lojze Janko, predstavnik uporabnikov iz negospodarstva
 • podpredsednik prof. dr. Klemen Podobnik, predstavnik zaposlenih
 • prof. dr. Damjan Možina, predstavnik Katedre za civilno pravo
 • prof. dr. Franc Grad, predstavnik Katedre za ustavno pravo
 • doc. dr. Tilen Štajnpihler, predstavnik Katedre za teorijo in sociologijo prava
 • prof. dr. Vasilka Sancin, predstavnica Katedre za mednarodno pravo
 • prof. dr. Katja Škrubej, predstavnica Katedre za pravno zgodovino
 • doc. dr. Luka Tičar, predstavnik Katedre za delovno in socialno pravo
 • prof. dr. Damjan Korošec, predstavnik Katedre za kazensko pravo
 • prof. dr. Gorazd Trpin, predstavnik Katedre za upravno pravo
 • prof. dr. Franjo Štiblar, predstavnik Katedre za pravnoekonomske znanosti
 • prof. dr. Klemen Podobnik, predstavnik zaposlenih
 • doc. dr. Matija Damjan, predstavnik zaposlenih
 • Peter Jeglič, predstavnik uporabnikov iz gospodarstva

Znanstveni svet:

 • predsednik prof. dr. Gorazd Trpin
 • prof. dr. Damjan Možina
 • prof. dr. Franc Grad
 • doc. dr. Tilen Štajnpihler
 • doc. dr. Vasilka Sancin
 • prof. dr. Katja Škrubej
 • doc. dr. Luka Tičar
 • prof. dr. Damjan Korošec
 • prof. dr. Franjo Štiblar

Prokurist:

 • doc. dr. Matija Damjan

Vodje centrov:

 • Vodja centra za civilno pravo: prof. dr. Miha Juhart
 • Vodja centra za delovno in socialno pravo: prof. dr. Grega Strban
 • Vodja centra za gospodarsko pravo: prof. dr. Klemen Podobnik
 • Vodja centra za pravne in ekonomske študije: prof. dr. Franjo Štiblar
 • Vodja centra za ustavno pravo: prof. dr. Franci Grad.