Predstavitev

Inštitut je bil ustanovljen 19. maja 1997. Ustanovitelj inštituta, ki je kot zavod vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, je Pravna fakulteta v Ljubljani, s soglasjem rektorja Univerze v Ljubljani.

Inštitut je bil ustanovljen z namenom, da se na področju pravnih znanosti vzpostavi ugledna strokovna organizacija, ki bo izvajala predvsem:
 • raziskave in spremljanje strokovnih dognanj, dosežkov in rezultatov na primerjalno pravnem področju,
 • metodološko in strateško razvojno raziskovanje na področju harmonizacije slovenske pravne ureditve s pravom Evropske unije,
 • domače in mednarodno usposabljanje in izobraževanje na primerjalnopravnem področju,
 • oblikovanje in dajanje strokovnih mnenj o pravnih vprašanjih, povezanih s tujimi pravnimi ureditvami.

Inštitut deluje zlasti na področjih civilnega, gospodarskega, delovnega, ustavnega in upravnega prava, pri čemer daje poudarek obravnavanju aktualnih pravnih vprašanj, na katera domače pravo in pravna praksa še ne ponujata enostavnega odgovora, zato lahko dragocen uvid pri njihovem reševanju prinese analiza ureditve v drugih pravnih redih ter primerjava različnih rešitev. Inštitut skuša s svojo raziskovalno politiko slediti trendom sodobnega primerjalnega prava in z rezultati raziskav pripomoči k čim kakovostnejšemu razvoju slovenskega prava, pravne teorije in pravne prakse.

Z raziskavami pridobljeno znanje zato ne sme ostati omejeno na akademsko sfero, temveč ga skuša inštitut v čim širšem obsegu posredovati uporabnikom v javnem sektorju in v gospodarstvu ter študentom na fakulteti.

Delo inštituta je organizirano v obliki šestih raziskovalnih centrov glede na glavna vsebinska področja raziskovanja:
 • Center za civilno pravo (vodja prof. dr. Miha Juhart)
 • Center za gospodarsko pravo (vodja izr. prof. dr. Klemen Podobnik)
 • Center za ustavno pravo (vodja izr. prof. dr. Samo Bardutzky)
 • Center za delovno in socialno pravo (vodja prof. dr. Grega Strban)
 • Center za pravne in ekonomske študije (vodja zasl. prof. dr. Franjo Štiblar),
 • Center za športno pravo in ekonomiko športa (vodja prof. dr. Katarina Zajc).


Organi inštituta

Častni predsednik:

 • zasl. prof. dr. Lojze Ude

Direktor:

 • izr. prof. dr. Matija Damjan

Svet inštituta:

 • predsednik sveta izr. prof. dr. Klemen Podobnik, predstavnik zaposlenih
 • podpredsednica sveta doc. dr. Bruna Žuber, predstavnica Katedre za upravno pravo
 • prof. dr. Peter Grilc, predstavnik Katedre za civilno pravo
 • izr. prof. dr. Samo Bardutzky, predstavnik Katedre za ustavno pravo
 • izr. prof. dr. Tilen Štajnpihler Božič, predstavnik Katedre za teorijo in sociologijo prava
 • prof. dr. Vasilka Sancin, predstavnica Katedre za mednarodno pravo
 • zasl. prof. dr. Janez Kranjc, predstavnik Katedre za pravno zgodovino
 • izr. prof. dr. Luka Tičar, predstavnik Katedre za delovno in socialno pravo
 • as. dr. Lora Briški, predstavnica Katedre za kazensko pravo
 • prof. dr. Katarina Zajc, predstavnica Katedre za pravnoekonomske znanosti
 • prof. dr. Bojan Bugarič, predstavnik zainteresirane javnosti
 • g. Peter Jeglič, predstavnik uporabnikov iz gospodarstva
 • ga. Saša Šest, predstavnica zaposlenih

Znanstveni svet:

 • predsednica prof. dr. Vasilka Sancin
 • doc. dr. Bruna Žuber
 • prof. dr. Peter Grilc
 • izr. prof. dr. Samo Bardutzky
 • izr. prof. dr. Tilen Štajnpihler Božič
 • zasl. prof. dr. Janez Kranjc
 • izr. prof. dr. Luka Tičar
 • as. dr. Lora Briški
 • prof. dr. Katarina Zajc

Organi za uveljavljanje enakosti spolov
 • skrbnik za enakost spolov: izr. prof. dr. Tilen Štajnpihler Božič
 • varuhinja dostojanstva: as. Lucija Strojan

Akti inštituta: