Pravni letopis 2008

Pravni letopis 2008 - naslovnica
V prvi številki Pravnega letopisa IPP raziskovalci in zunanji sodelavci Inštituta za primerjalno pravo predstavljajo del dosežkov svojega raziskovalnega in izobraževalnega dela v letu 2008.
Vsebina:

 • dr. Lojze Ude, Uvod

I. Hipoteka in izvršba na nepremičnine
 • dr. Matjaž Tratnik, Različne vrste hipotek v slovenskem pravu
 • dr. Miha Juhart, Hipoteka in neposredna izvršljivost
 • dr. Aleš Galič, Hipoteka na nepremičnini, pridobljena v izvršilnem postopku
 • dr. Dragica Wedam Lukić, Prodaja nepremičnine v izvršilnem postopku
 • Dida Volk, Izvršba na nepremičnine

II. Razvojne tendence in novosti v dednem pravu
 • dr. Karel Zupančič, Temeljna načela dednega prava
 • dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, Dedna pogodba, dednopravne klavzule v ženitni pogodbi
 • in skupna oporoka
 • dr. Vesna Rijavec, Prispevek potomcev (32. čl. ZD)
 • Andrej Rozman, Prenos dela pristojnosti v zapuščinskem postopku na notarje(de lege ferenda)

III. Odgovornost pravnih poklicev
 • Miha Ozimek, Prenos dela pristojnosti v zapuščinskem postopku na notarje (kritična analiza slovenskega predloga)
 • dr. Špelca Mežnar, Odgovornost pravnih poklicev - teorija in praksa
 • mag. Bogomir Horvat, Odgovornost odvetnika
 • Bojan Podgoršek, Odgovornost notarja
 • Jernej Veberič, Pogodba o zavarovanju odgovornosti
 • dr. Lojze Ude, dr. Matija Damjan, Odgovornost za napake v pravnem mnenju
 • neodvisnega pravnega strokovnjaka

IV. Nomotehnika
 • dr. Albin Igličar, Pravnopolitični in nomotehnični problemi avtentične razlage
 • mag. Borut Šinkovec, Naša nomotehnika in pravna varnost
 • Jožica Velišček, Ocena stanja na področju priprave (dobrih) predpisov
 • Marjana Glušič, Ali so nomotehnični dnevi še potrebni?
 • Andreja Kurent, Nomotehnika v praksi državnega zbora (kaj mora predlagatelj zakona upoštevati pri njegovi pripravi)
 • mag. Saša Bricelj Podgornik, Problematika specifičnih nomotehničnih pristopov pri spreminjanju zakonov

V. Šolsko pravo
 • dr. Barbara Novak, Odškodninska odgovornost zaradi neustreznega izobraževanja
 • Brane Kumer, mag. Maja Kotnik, Novi model financiranja šolstva v Sloveniji
 • Milena Bonelli, Postopki odločanja na področju osnovnošolskega izobraževanja

VI. Vpliv evropskega prava na slovensko zasebno pravo
 • dr. Matija Damjan, Vpliv evropskega prava na ureditev zunajsodnega reševanja sporov
 • dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, Dedovanje in pravo EU
 • dr. Jerca Kramberger Škerl, Evropeizacija javnega reda v mednarodnem zasebnem pravu
 • dr. Damjan Možina, Evropsko pogodbeno pravo, škatle za orodje in modri gumbi

VII. Povzetki/Abstracts

 

Pravni letopis 2008 - celotno besedilo