Pravni letopis 2009
I. PREKLUZIJE IN SANKCIJE V CIVILNIH POSTOPKIH

 • Lojze Ude, Obvezno zastopanje strank po odvetnikih v civilni pravdi?
 • Jan Zobec, Ugotavljanje dejanskega stanja na pritožbeni stopnji
 • Mile Dolenc, O nekaterih vprašanjih v zvezi z dopuščeno revizijo po ZPP-D
 • Aleš Galič, Prve praktične izkušnje z novelo ZPP-D v postopku na prvi stopnji
 

II. JAVNOPRAVNE OMEJITVE LASTNINE

 • Miha Juhart, Zakonita predkupna pravica
 • Matjaž Tratnik, Služnost v javno korist
 • Renato Vrenčur, Martina Geč, Omejitve lastninske pravice v sosedskih razmerjih
 • Matija Damjan, Lastninjenje nekdanjih dobrin v splošni rabi in varstvo javnega interesa
 

III. AKTUALNE TEME DRUŽINSKEGA PRAVA

 • Vesna Rijavec, Delitev skupnega premoženja
 • Bojan Podgoršek, Notarski zapis v družinskih zadevah
 • Barbara Novak, Določanje očetovstva v luči prakse Ustavnega sodišča RS
 • Mateja Končina Peternel, Zaupanje otroka drugi osebi – aktualni problemi

IV. KONKURENČNO PRAVO

 • Klemen Podobnik, Program prizanesljivosti – novost v slovenski konkurenčnopravni ureditvi
 • Borut Bratina, Konkurenčno pravo in ZGD-1
 • Maja Brkan, Novejša sodna praksa Sodišča ES in Sodišča prve stopnje ES na področju prava konkurence Skupnosti
 • Martina Sever, Vezanost nacionalnega sodišča na odločbe Evropske komisije in Urada za varstvo konkurence

V. ENOTIRNI IN DVOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA GOSPODARSKIH DRUŽB

 • Barbara Rajgelj, Izvršni in neizvršni direktorji z vidika zastopanja družbe in odškodninske odgovornosti
 • Peter Podgorelec, Primernost preoblikovanja delniške družbe iz dvotirnega v enotirni sistem upravljanja

VI. NOMOTEHNIKA

 • Borut Šinkovec, (Ne)stabilnost zakonodaje
 • Marjana Glušič, Najpogostejše nomotehnične napake v predpisih
 • Katja Božič, Nomotehnične smernice – smer proti dobri praksi?
 • Jožica Velišček, Poglavitne rešitve na področju priprave (dobrih) predpisov
 • Albin Igličar, Subjektivni pogledi poslancev na zakonodajo in nomotehniko
 • Andreja Kurent, Pogled Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije na zakonodajni proces in nomotehniko
 • Boštjan Brezovnik, Nomotehnični vidiki predpisov lokalnih skupnosti
 • Franc Grad, Akti za izvrševanje zakona

VII. ŠOLSKO PRAVO

 • Barbara Novak,  Starševska upravičenja v zvezi s šolanjem otroka
 • Damjan Korošec, Kazenska odgovornost učitelja v zvezi z nasiljem v šoli
 • Dubravka Hrovatič,  Sodelovanje šole in centra za socialno delo pri obravnavi ogroženega otroka
 • Janez Kostanjevec , Pravni in praktični vidiki nadzorstva v vzgojno-izobraževalnih zavodih
 • Tanja Suša, Zagovornik otrokovih pravic na področju šolskega prava

VIII. POVZETKI/ABSTRACTS


Pravni letopis 2009 - celotno besedilo