Pravni letopis 2010


        Leto izdaje: 2010
        Število strani: 306
        Cena: 38,00 EUR


I. Vloga sodnika v civilni pravdi

 • Nina Betetto: Vloga sodnika v postopku na prvi in drugi stopnji
 • Dragica Wedam Lukić: (Civilni) sodnik in ustava
 • Konrad Plauštajner: Posledice zaostrenih obveznosti v civilnem postopku (stališče odvetnika)

II. Vročanje v pravdnem postopku

 • Aleš Galič: Vročanje sodnih pisanj v tujino v civilnih in gospodarskih zadevah
 • Jerca Kramberger Škerl: Vročanje osebam z neznanim prebivališčem de lege lata in de lege ferenda
 • Matjaž Voglar: Odprta vprašanja vročanja v praksi

III. Odškodninske obveznosti

 • Mile Dolenc: Odgovornost uprave gospodarske družbe za škodo, povzročeno družbi
 • Damjan Možina: Odškodnina za nemožnost uporabe stvari, zlasti motornih vozil
 • Matija Damjan: Odškodninska odgovornost internetnih posrednikov

IV. Pravica gradnje in stavbna pravica

 • Miha Juhart: Upravičenje (pravica) gradnje in njeno izkazovanje
 • Ana Vlahek: Stavbna pravica - sedem let po njeni uveljavitvi

V. Razmerje med družbami znotraj koncerna

 • Peter Podgorelec: Škodljiva navodila obvladujoče družbe v dejanskem koncernu - koncernski privilegij

VI. Nomotehnika

 • Albin Igličar: Na rob resolucijskim smernicam o sodelovanju javnosti pri pripravi predpisov
 • Božo Strle: Priprava prečiščenih besedil zakonov
 • Katja Božič: Pravnik redaktor med teorijo in prakso (ali prepletanje acquis communautaire in nacionalnega pravnega reda v konkretnih predpisih)
 • Miroslava Palhartinger: Vplivi resolucije (o normativni dejavnosti) na zakonodajni postopek
 • Andreja Kurent: Enotna pravila za pripravo pravnih predpisov v BiH
 • Anamarija Patricija Masten: Podporna orodja in dejavnosti nomotehnike

VII. Povzetki/Abstracts


PRAVNI LETOPIS 2010 - celotno besedilo