Pravni letopis 2011


        Leto izdaje: 2011
        Število strani: 426
        Cena z DDV: 38,00 EUR
I. Neveljavnost pravnih poslov

 • Miha Juhart: Ničnost pravnega posla zaradi nasprotovanja prisilnim predpisom
 • Mile Dolenc: Pravne posledice ničnosti pogodbe (o nekaterih problemih kondikcijskih zahtevkov)
 • Peter Grilc: Gospodarska/finančna kriza kot spremenjena okoliščina
 • Ada Polajnar Pavčnik: Izpodbojnost pravnih poslov
 • Damjan Možina: Razdor, odpoved in odstop od pogodbe

II. Zavarovane terjatve v izvršilnem in insolvenčnih postopkih

 • Saša Prelič: Pravne podlage za nastanek ločitvene pravice
 • Lojze Ude: Uveljavljanje ločitvenih pravic v insolvenčnih postopkih
 • Vladimir Balažic: Vpliv insolvenčnih postopkov na ločitvene pravice, pridobljene v izvršbi
 • Nina Plavšak: Razmerje med ločitveno in izločitveno pravico pri gradnji in prodaji stanovanj
 • Uroš Ilić: Uveljavljanje ločitvenih pravic zunaj sodnega postopka

III. Uveljavljanje pravic v čezmejnih razmerjih

 • Dragica Wedam Lukić: Priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb v Republiki Sloveniji
 • Barbara Novak: Novosti v evropskem družinskem pravu – nova ureditev v preživninskih zadevah
 • Viktorija Žnidaršič Skubic: Evropsko (mednarodno zasebno) dedno pravo
 • Jerca Kramberger Škerl: Sporazum o pristojnosti v Uredbi Bruselj I

IV. Množični spori

 • Aleš Galič: Skupinske tožbe na področju potrošniškega prava
 • Nina Betetto: Vzorčni postopek
 • Matija Damjan: Množični zahtevki zaradi posegov v zdravo življenjsko okolje

V. Dvajset let nomotehnike v samostojni Sloveniji

 • Borut Šinkovec: Nomotehnika v Jugoslaviji in samostojni Sloveniji
 • Franc Grad: Pristojnosti in nomotehnika
 • Karmen Vezjak Progar: Aktualni problemi v zvezi s prenosom direktiv v slovenski pravni
  red ter neposredno uporabo uredb EU
 • Andreja Kurent: Hibrid ali obravnava predlogov zakonov po tretjem odstavku 117. člena
  Poslovnika državnega zbora
 • Lojze Janko: Agencije in njihova regulatorna dejavnost
 • Albin Igličar: Normodajna funkcija organizacij civilne družbe
 • Katja Božič: Nomotehnika v občinskih predpisih – premisleki, pomisleki in predlogi

VI. Pravo v informacijski družbi

 • Neža Pogorelčnik: Elektronsko vročanje
 • Matija Damjan: Dostop do interneta kot temeljna pravica

VII. Povzetki/Abstracts


PRAVNI LETOPIS 2011 - celotno besedilo