Opravljene raziskave


Aplikativni raziskovalni projekt L5-3182 Vpliv evropske ureditve elektronskih komunikacij in konkurenčnega prava na stvarnopravni položaj telekomunikacijskih omrežij

Vodja: doc. dr. Matija Damjan
Trajanje projekta: 1. 10. 2021 - 30. 9. 2023
Spletna stran projekta: https://www.ipp-pf.si/stvarnopravni-polozaj-telekomunikacijskih-omrezij

Raziskovalni projekt ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021«

Uveljavljanje kolektivnega sodnega varstva v primerih množičnega oškodovanja potrošnikov in drugih skupin oškodovancev v Sloveniji

Vodja: izr. prof. dr. Ana Vlahek
Trajanje projekta: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Spletna stran projekta: https://www.ipp-pf.si/kolektivno-sodno-varstvo

Temeljni raziskovalni projekt J5-1792 Pravo dolžnikov in upnikov - normativna in pravno empirična analiza
Vodja: izr. prof. dr. Jaka Cepec
Trajanje: 1.7.2019 - 30.06.2022

Aplikativni raziskovalni projekt L5-9341 z naslovom "Modernizacija zakonske ureditve zavarovalne pogodbe" (v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani).
Vodja: prof. dr. Miha Juhart
Trajanje:
1.7.2018 - 30.06.2020

Raziskovalni projekt V5-1632 v okviru ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2016" z naslovom "Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti" (v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani).
Vodja: izr. prof. dr. Vasilka Sancin
Trajanje: 1.10.2016 - 31.3.2018
Zaključno poročilo

Aplikativni raziskovalni projekt L5-6821 z naslovom "Reforma prava varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji" (v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani).
Vodja: izr. prof. dr. Ana Vlahek
Trajanje:
1.7.2014 - 30.06.2016

Raziskovalni projekt V5-1091 v okviru ciljnega raziskovalnega programa "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" z naslovom "Evidentiranje pravnih režimov v Sloveniji" (v sodelovanju z IGEA d.o.o. in Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani).
Vodja: prof. dr. Miha Juhart
Trajanje: 1.10.2010 - 30.9.2011
Zaključno poročilo

Raziskovalni projekt V5-0457 v okviru ciljnega raziskovalnega programa "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" z naslovom "Pravna ureditev uresničevanja javnega interesa v zvezi s premoženjem v javni lasti"
Vodja: prof. dr. Lojze Ude
(1.9.2008 - 31.8.2010
)
Raziskovalni projekt V5-0454 v okviru ciljnega raziskovalnega programa "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" z naslovom: Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic na internetu - vidik javnih institucij 
Projekt je potekal v sodelovanju z Mirovnim inštitutom (vodja projekta dr. Marija Breznik Močnik). Trajanje: 1.9.2008 - 31.8.2010
Zaključno poročilo
Raziskovalni projekt V5-0506 v okviru ciljnega raziskovalnega programa "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" z naslovom  Pravna ureditev evidentiranja stvarnih pravic na gospodarski javni infrastrukturi
Vodja: prof. dr. Miha Juhart
(
1.9.2008 - 30.6.2009
)
Raziskovalni projekt V5-0415 v okviru ciljnega raziskovalnega programa "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" z naslovom Pomen neodvisnih direktorjev v upravnih odborih delniških družb
Vodja: doc. dr. Klemen Podobnik
Projekt je potekal v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru (prof. dr. Marijan Kocbek).
Raziskovalni projekt: L5-6538-1608-04 v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006« z naslovom: Reforma arbitražnega prava v RS, prof. dr. Lojze Ude
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, GV Založba, d.o.o. (01.07.2004-30.06.2007)
Raziskovalni projekt: L5–5239, izvajanje in financiranje aplikativnega raziskovalnega projekta: Razvoj ustavnega prava in evropsko združevanje, prof. dr. Franc Grad
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (01.2003-12.2005)
Raziskovalni projekt: V5–0623, v okviru CRP»Konkurenčnost Slovenije 2001–2006« z naslovom: Reforma dednega prava, upoštevaje novejše evropske trende, doc. dr. Viktorija Skubic Žnidaršič
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za pravosodje (01.10.2002 - 30.09.2005)
Raziskovalni projekt: V5–0821, v okviru CRP »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006« z naslovom: Reforma volilnega sistema za Državni svet, prof. dr. Franc Grad
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Državni svet (01.10.2003-30.09.2005)
Raziskovalni projekt: V5–0616-02 v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001–2006« z naslovom: Proučitev institucije Državnega sveta RS ter izbranih drugih domov sveta«, prof. dr. Franc Grad
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Državni svet RS (01.10.2002-30.09.2004)
Raziskovalni projekt: V5–0778-02 v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001–2006« z naslovom: Primerjalna ureditev policijskih varnostnih sistemov ter nadzor nad njimi, prof. dr. Igor Kaučič
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za notranje zadeve (01.10.2002-30.09.2004)
Raziskovalni projekt: V5–0623-02 v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001–2006« z naslovom: Reforma dednega prava, upoštevaje novejše evropske trende, prof. dr. Karel Zupančič
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za pravosodje (01.10.2002-30.09.2004)
Raziskovalni projekt: J5-3120, Meddržavna arbitraža, doc. dr. Miha Pogačnik
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (07.2001-06.2004)
Izvajanje in financiranje programa dela, vodja programske skupine IPP PF: prof. dr. Leopold Marijan Pavčnik
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (01.01.1999-31.12.2003)
Predmet pogodbe: Izvajanju in financiranju raziskovalnega projekta št. V5-0594 v okviru CRP »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006 z naslovom: Mednarodna analiza in ocena odnosa RS do možnih scenarijev razvoja evropske integracije, doc. dr. Miha Pogačnik
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za zunanje zadeve, Služba vlade za evropske zadeve (01.03.2002-31.10.2003)
Raziskovalni projekt: V5–0617-02 v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001–2006« z naslovom: Evropska migracijska politika: analiza zakonodaje in politik EU in držav članic EU, prof. dr. Janez Kranjc
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za notranje zadeve (01.10.2002-30.09.2003)
Raziskovalni projekt: V5–0627-02 v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001–2006« z naslovom: Financiranje in delovanje občin in pokrajin ter vzpostavitev modela finančne izravnave med občinami, oziroma med občinami in pokrajinami, dr. Bojan Tičar
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za notranje zadeve (01.10.2002-30.09.2003)
Raziskovalni projekt: V5–0497-01 v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001–2006« z naslovom: Prilagoditev državnega zbora evropskim integracijskim procesom, prof. dr. Franci Grad
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (20.10.2001-20.11.2002)
Raziskovalni projekt: V5–0491-01 v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001– 2006« z naslovom: Upravnopravni instituti azila in tujcev, prof. dr. Janez Kranjc Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za notranje zadeve (20.10.2001-20.10.2002)
Raziskovalni projekt: J5-9021, Vpliv delovno in socialnopravnih norm na zaposlovanje in brezposelnost, prof. dr. Anjuta Bubnov - Škoberne
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (01.1999-06.2001)
Raziskovalni projekt: J5-7778, Razumevanje prava, prof. dr. Miha Juhart
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (01.1999-06.2001)
Raziskovalni projekt: J5-1324, Pravo in etika, prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (01.1999-06.2001)
Raziskovalni projekt: J5-1309, Pravni vidiki varstva nacionalne identitete s posebnim poudarkom na evropsko združevanje, prof. dr. Albin Igličar
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (01.1999-06.2001)