Raziskovalni program

• Raziskovalni program

P5-0337 Pravni izzivi informacijske družbe,

Vodja: prof. dr. Lojze Ude (1. 1. 2009 - 31. 12. 2009), prof. dr. Bojan Bugarič (1 .1. 2010 - 31. 12. 2014), prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic (1. 1. 2015 - 31. 12. 2017), prof. dr. Katarina Zajc (1. 1. 2018 dalje).

Informacijska družba je družba, v kateri je ustvarjanje, posredovanje in upravljanje z informacijami vse pomembnejša ekonomska in kulturna dejavnost. Poenostavljeno komuniciranje na daljavo, hipna dostopnost najrazličnejših informacij in interaktivni vmesniki uporabniških storitev odpravljajo nekatere temeljne tehnološke ovire, ki so tisočletja narekovale značilnosti določenih družbenih razmerij, ki jih ureja pravo. Zaradi tega se mora novim okoliščinam porajajoče se informacijske družbe prilagoditi tudi pravna ureditev. Prva faza prilagajanja prava novemu tehnološkemu in informacijskemu okolju elektronskih komunikacij se bliža zaključku. Obsegala je predvsem reševanje problemov in paradoksov, ki so se pojavili ob soočenju starih pravnih norm z novimi tehnološkimi okoliščinami. Prevladujoči normativni pristop je bila zato uporaba vsebinske analogije in širitev obstoječih pravnih konceptov na nove tehnologije. Elektronske oblika dokumentov in komunikacij v pravnem prometu je bila tako pod določenimi pogoji izenačena s tradicionalno pisno obliko, elektronski podpis s klasičnim podpisom, elektronska reprodukcija avtorskega dela z njegovo mehansko reprodukcijo, pravila o klasičnih knjižnih registrih so se prilagodila elektronskim registrom, klasična pravila o teritorialni pristojnosti se smiselno uporabljajo tudi pri regulaciji interneta ipd. Proces prilagajanja prava novim okoliščinam informacijske družbe s tem nikakor še ni zaključen. Mogoče je identificirati tri sklope novih izzivov, s katerimi se bo morala pravna ureditev še soočiti:

  1. Znaten del potencialov informacijskih tehnologij še ni v celoti izkoriščen. Številne uradne postopke v javni upravi in pravosodju je z uporabo elektronskih komunikacij mogoče poenostaviti za uporabo in tako bolj približati državljanom. Omogočiti je mogoče širšo in enostavnejšo dostopnost do različnih elektronskih registrov pravic in pravnih dejstev ter do različnih uradnih in programskih gradiv, ki nastajajo v javnem sektorju. Uresničitev teh potencialov je sicer odvisna od tehnoloških kapacitet javnega sektorja, vendar ne gre zanemariti pravnih dimenzij, ki jih odpira.

  2. Doslej sprejete pravne rešitve so pogosto izhajale iz (delno) napačnih predpostavk o nadaljnjem tehnološkem in ekonomskem razvoju ter načinih poslovanja, ki naj bi se na tej podlagi razvili. Urejanje na podlagi analogije s tradicionalnimi rešitvami tako ni več primerno, kadar je zaradi novih tehnologij prišlo do dejanskih sprememb, ki odpravljajo ratio legis stare ureditve. Pogosto je bilo npr. spregledano, da je bistvena značilnost novega informacijskega okolja težnja po prostem in nenadzorovanem pretoku vseh dobrin, ki jih je mogoče zapisati kot digitalno informacijo. Tradicionalni modeli centraliziranega ustvarjanja in distribucije znanja tako niso več samoumevni, saj jih lahko uspešno nadomeščajo nove kolaborativne oblike ustvarjanja in izmenjave. Razvojni projekti odprtokodnega programja ali prenos podatkov s protokoli P2P sta primera pojavov, na katere pravo očitno ni bilo pripravljeno. Za primer zgrešene pravne ureditve pa je najbrž šlo pri pravnem varstvu dejanskih tehnoloških ukrepov zaščite avtorskih del (t.i. DRM), saj so se ti ukrepi izkazali za nepriljubljene in skoraj povsem neučinkovite, zaradi česar industrija vsebin pospešeno opušča njihovo uporabo.

  3. Pojavljajo se tudi nova pravna vprašanja, ki so lastna  novemu tehnološkemu okolju in so pravno samo delno urejena ali prepuščena samoregulaciji ponudnikov storitev informacijske družbe. Sem sodi npr. pravna ureditev interneta kot informacijske infrastrukture, pravice do internetnih domen, vprašanja določanja internetnih standardov in izkoriščanja patentov na protokolih in tehnologijah, ki so del teh standardov (konzorcij W3C), pravico države, da posega v vsebino interneta, čezmejni učinki internetnih dejavnosti, pravice in obveznosti ponudnikov internetnih storitev v razmerju do uporabnikov in do države. Pri tem je bilo doslej pogosto spregledano, da zaradi povečanega vpliva informacijske tehnologije na življenje vsakega posameznika pravna regulacija tega področja zadeva tudi vprašanja človekovih pravic in demokratičnega ustroja celotne družbe.

 

Potrebno je torej nenehno preverjanje ustreznosti obstoječe pravne ureditve, da se izkoristijo vse priložnosti, ki jih ponuja informacijska doba. Preučevanje teh vprašanj je razmeroma kompleksno, tudi če ostaja v okviru pravnih znanosti. Poleg kombiniranja pravnih znanj s poznavanjem informacijske tehnologije je tudi znotraj prava potreben multidisciplinarni pristop, saj problematika zadeva vse pravne panoge, tako znotraj zasebnega kot znotraj javnega prava, ureditev na enem pravnem področju pa ima pravne posledice tudi na drugih. V okviru raziskovalnega programa načrtujemo raziskovanje naslednjih temeljnih vsebinskih sklopov:

  1. Uporaba informacijskih tehnologij kot orodja v pravnih postopkih in v pravnem poslovanju:

  2. Pravna ureditev elektronskih komunikacij kot informacijske infrastrukture.

  3. Urejanje vsebine elektronskih komunikacij.

  4. Presežni vplivi obstoja globalne elektronske informacijske infrastrukture na vsebino pravne ureditve tudi izven okvira regulacije sektorja elektronskih komunikacij.


Programska skupina

1.  25496  dr. Meta Ahtik 
Raziskovalec  2018 - 2023 
2.  29373  dr. Samo Bardutzky 
Raziskovalec  2018 - 2023 
3.  17016  dr. Maja Bogataj Jančič 
Raziskovalec  2022 - 2023 
4.  11555  dr. Bojan Bugarič 
Raziskovalec  2018 
5.  29834  dr. Jaka Cepec 
Raziskovalec  2018 - 2023 
6.  25611  dr. Matija Damjan 
Raziskovalec  2018 - 2023 
7.  12049  dr. Miha Juhart 
Raziskovalec  2018 - 2023 
8.  57076  Tjaša Kalin 
Mladi raziskovalec  2022 - 2023 
9.  23414  dr. Jerca Kramberger Škerl 
Raziskovalec  2018 - 2023 
10.  39236  Petra Lamovec Hren 
Mladi raziskovalec  2018 - 2023 
11.  38045  dr. Karmen Lutman 
Raziskovalec  2019 - 2023 
12.  21620  dr. Damjan Možina 
Raziskovalec  2018 - 2023 
13.  17039  dr. Klemen Podobnik 
Raziskovalec  2018 - 2023 
14.  24286  dr. Vasilka Sancin 
Raziskovalec  2018 - 2023 
15.  27793  Saša Šest 
Tehnični sodelavec  2018 - 2023 
16.  24285  dr. Ana Vlahek 
Raziskovalec  2018 - 2023 
17.  14309  dr. Katarina Zajc 
Vodja  2018 - 2023 
18.  17042  dr. Viktorija Žnidaršič Skubic 
Raziskovalec  2018 - 2023 

 

Rezultati raziskovalnega programa v zadnjem obdobju:


Znanstvene objave:

MOŽINA, Damjan. Retail business, platform services and information duties. EuCML, ISSN 2364-4710. [Tiskana izd.], 2016, vol. 5, 1, str. 25-30. povezava [COBISS.SI-ID 14904401]

PODOBNIK, Klemen. Geo-blocking regulation : antitrust or consumer protection?. Baltic yearbook of international law online, ISSN 2211-5897, 2019, vol. 18, iss. 1, str. 194-207. https://brill.com/view/journals/byio/18/1/article-p194_11.xml, doi: 10.1163/22115897_01801_011. [COBISS.SI-ID 46467587]

DAMJAN, Matija, LUTMAN, Karmen. Administrative enforcement of EU consumer law : a disoriented tiger in the regulatory jungle of e-commerce. EuCML, ISSN 2364-4710. [Tiskana izd.], 2022, vol. 11, iss. 4, str. 130-138. povezava [COBISS.SI-ID 118715907]

DAMJAN, Matija. Algorithms and fundamental rights : the case of automated online filters. Journal of liberty and international affairs, ISSN 1857-9760, 2021, no. 3, supp. 1, str. 36-47. https://e-jlia.com/index.php/jlia/article/view/421/257. [COBISS.SI-ID 87032835]

VLAHEK, Ana. Development of consumer collective redress in the EU : a light at the end of the tunnel?. Baltic yearbook of international law online, ISSN 2211-5897, 2019, vol. 18, iss. 1, str. 134-168. https://brill.com/view/journals/byio/18/1/article-p134_9.xml, doi: 10.1163/22115897_01801_009. [COBISS.SI-ID 46444291]

DAMJAN, Matija. The interface between blockchain and the real world. Ragion pratica, ISSN 1720-2396, 2018, 51, 2, str. 379-403. https://www.rivisteweb.it/doi/10.1415/91545 [COBISS.SI-ID 16581969],

DAMJAN, Matija. Pravice na internetni domeni in izvršba na domeno. Pravni letopis ... : zbornik Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ISSN 1855-5861, 2018, str. 27-37, 270-271. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-89M50N84 [COBISS.SI-ID 16526673]

LUTMAN, Karmen. Artificial intelligence and the prohibition of discrimination in the EU : a private law perspective. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.), SIMONČIČ, Katja (ur.). Artificial intelligence, social harms and human rights, (Critical criminological perspectives, ISSN 2731-0604). Cham: Springer Nature. cop. 2023, str. 77-97, doi: 10.1007/978-3-031-19149-7_4. [COBISS.SI-ID 137647619]

DAMJAN, Matija. Civil liability of internet intermediaries for illegal online content. V: SLAKOPER, Zvonimir (ur.), TOT, Ivan (ur.). Digital technologies and the law of obligations. London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group. 2022, str. [27]-44. povezava [COBISS.SI-ID 88337667]

BOGATAJ JANČIČ, Maja. Ali je lahko umetna inteligenca avtor avtorskega dela?. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.), et al. Pravo in umetna inteligenca : vprašanja etike, človekovih pravic in družbene škode. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti. 2021, str. 165-195. povezava [COBISS.SI-ID 86556675]

MOŽINA, Damjan. Communication via platform : Article 7. V: BUSCH, Christoph (ur.), SCHULTE-NÖLKE, Hans. Discussion draft of a directive on online intermediary platforms : commentary. 1st ed. Krakow: Jagiellonian University Press. cop. 2019, str. 71-76. povezava [COBISS.SI-ID 16943441]

VLAHEK, Ana, DAMJAN, Matija. Slovenian regulation of short-term apartment rentals via digital platforms. V: HOJNIK, Janja (ur.). Sharing economy in Europe : opportunities and challenges. Ljubljana: Zavod 14; Brussels: European Liberal Forum asbl. 2018, str. 119-143. povezava  [COBISS.SI-ID 16443473]

DAMJAN, Matija. Pravice intelektualne lastnine in e-šport. V: JAGODIC, Tone (ur.), GRILC, Peter (ur.), ZALAZNIK, Maja (ur.). Sponzorstvo v slovenskem športu. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez. 2022, str. 135-146. povezava [COBISS.SI-ID 114012419]

ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika, LUTMAN, Karmen, GORKIČ, Primož. Privacy and technology law Slovenia : information technology law, (International Encyclopaedia of Laws). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2022. 1 spletni vir (180 str.), ilustr. ISBN 978-90-411-2188-2. https://kluwerlawonline.com/EncyclopediaChapter/IEL+Privacy+and+Technology+Law/CYB20220006. [COBISS.SI-ID 141036035]

RROYO I AMAYUELAS, Esther, MOŽINA, Damjan, et al., SCHULZE, Reiner (urednik), STAUDENMAYER, Dirk (urednik). EU digital law : article-by-article commentary. 1st ed. Baden-Baden: Nomos; München: C. H. Beck; New York: Hart, 2020. XIX, 596 str. ISBN 978-3-8487-4978-2. ISBN 978-3-406-73248-5. ISBN 978-1-5099-2359-5. povezava [COBISS.SI-ID 24051459]

BAGHRIZABEHI, Denis, DAMJAN, Matija, JEREB, Ana, KERESTEŠ, Tomaž, OVČAK KOS, Maja, PRIMEC, Andreja, RAMŠAK, Mojca, REPAS, Martina, ROJAC, Primož, ROMIH, Dejan, ZAHRASTNIK, Kristjan, REPAS, Martina (urednik). Pravo in ekonomija : digitalno gospodarstvo. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (200 str.)), ilustr. ISBN 978-961-286-366-1. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/489, doi: 10.18690/978-961-286-366-1. [COBISS.SI-ID 28503043]

Lamovec Hren, Petra (2017). Oblike oporok v slovenskem pravu in možnost elektronske oporoke. Pravni letopis, str. 187-202, 260-261. URN:NBN:SI:DOC-K7Y3G7LR

 


Strokovni in poljudni prispevki:

ZAJC, Katarina. Digitalizacija v izobraževanju. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 25. nov. 2021, leto 40, št. 46, str. 11-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 86393859]

DAMJAN, Matija. Digitalna preobrazba Evropske unije, (Svetovalni servis). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (26 min, 42 sek)). https://www.rtvslo.si/radio/podkasti/svetovalni-servis/88/174843285. [COBISS.SI-ID 135158275]

HENIGMAN, Urška (oseba, ki intervjuva), MENART, Urša (intervjuvanec), BOGATAJ JANČIČ, Maja (intervjuvanec), NOVAK, Luka (intervjuvanec), ĆOSIĆ, Vuk (intervjuvanec). Direktiva o avtorskih pravicah : kdo bo služil in kdo plačal in kakšen bo postal internet, (Studio ob 17:00). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://radioprvi.rtvslo.si/2019/03/studio-ob-sedemnajstih-vmes-porocila-894/. [COBISS.SI-ID 49706499]

DAMJAN, Matija. eŠport z vidika avtorskega prava : predavanje, Jesenska šola - Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 26. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 140237571]

KRAMBERGER ŠKERL, Jerca, DAMJAN, Matija, ŠARF, Pika. Civilnopravni vidiki umetne inteligence : razprava na srečanju Kolokvij mladih civilistov z delovnim naslovom Civilno pravo pred preizkušnjami 21. stoletja, Pravna fakulteta v Ljubljani, 19. mar. 2021. [COBISS.SI-ID 58473731]

DAMJAN, Matija. EU consumer protection rules and their enforcement in e-commerce : predavanje na Post-Doctoral Programme in "New Technologies and Law", Mediterranea International Centre for Human Rights Research, Università Mediterranea di Reggio Calabria. 17. jun. 2021. [COBISS.SI-ID 71924995]

DAMJAN, Matija. Free speech and duties of social networks : the EU perspective : predavanje na spletnem seminarju "3° Encontro de Debates sobre Sustentabilidade, Proteção Ambiental, Migração, Covid-19 e seus Desafios na Efetividade dos Direitos Fundamentais", Universidade de Itaúna, 6. maj 2021. [COBISS.SI-ID 62688515]

DAMJAN, Matija. Freedom of expression online : the redefined role of social networks : predavanje na spletni konferenci "Legal debates on-screen III", Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 7. maj 2021. [COBISS.SI-ID 62689539]

MOŽINA, Damjan. Nepremoženjska škoda na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) : predavanje na konferenci "Treća regionalna znanstvena konferencija iz obveznog prava", Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 22. jun. 2021. [COBISS.SI-ID 71931139]

DAMJAN, Matija. Uporaba umetne inteligence za moderiranje spletnih vsebin : predavanje na konferenci Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Umetna inteligenca, človekove pravice in družbena škoda, 15. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 71924227]

LUTMAN, Karmen. Pandemija kot priložnost ali ovira za razvoj spletnih platform : predavanje na srečanju Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije v organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 15. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 33005571]

LUTMAN, Karmen. Digitalizacija civilnega prava in izzivi na področju spletnih platform : predavanje na srečanju Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije v organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto, Ljubljana, 26. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 16935249]

DAMJAN, Matija. Odgovornost internetnih posrednikov za spletne vsebine : predavanje na srečanju Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije v organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto, Ljubljana, 26. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 16935505]


Nastopi na konferencah:

PODOBNIK, Klemen. Geo-blocking regulation + cross border portability of online content : consumer benefit? : predavanje na mednarodni konferenci Consumer Protection and Fundamental Rights, Riga, Graduate school of law, 19. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 16192081]

DAMJAN, Matija. Freedom of expression online : the redefined role of social networks. V: TUROŠÍK, Michal (ur.). Právne rozpravy on-screen III. : sekcia súkromného práva : zborník z online vedeckej konferencie konanej dňa 7. 5. 2021 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum. 2021, str. 47-59, doi: 10.24040/pros.07.05.2021.ssp.47-59. [COBISS.SI-ID 94152451]

MOŽINA, Damjan. Nepremoženjska škoda zaradi kršitve GDPR (Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov). V: BARETIĆ, Marko (ur.), NIKŠIĆ, Saša (ur.). Zbornik Treće regionalne konferencije o obveznom pravu, (Biblioteka Zbornici). Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2022, str. 267-285. [COBISS.SI-ID 121318659]

LAMOVEC HREN, Petra. Will formalities and electronic will. V: SZAKÁCS, Andrea (ur.). Mílniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 : zborník z medzinárodnej online vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, v dňoch 24.6. % 25.6.2021 pod záštitou dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., (Sympóziá, kolokviá, konferencie). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. 2021, str. 270-277. https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_2021_zbornik_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 94281731]

DAMJAN, Matija, PODOBNIK, Klemen, VLAHEK, Ana. Slovenia. V: VILAÇA, José Luis da Cruz (ur.), et al. Congress proceedings. Vol. 1, The internal market and the digital economy = Le marché intérieur et l´économie digitale = Der Binnenmarkt und die digitale Wirtschaft. Coimbra: Almedina. 2018, str. 667-707. [COBISS.SI-ID 16163921], [Scopus do 10. 6. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]

DAMJAN, Matija. Odstranitev na zahtevo ali obveznost filtriranja nezakonitih uporabniških vsebin na internetu. V: REPAS, Martina (ur.). Digitalno gospodarstvo : konferenčni zbornik, X. posvet Pravo in ekonomija, december 2017, Maribor. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 2018, str. 53-74. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/342/310/549-1. [COBISS.SI-ID 16200785]

VLAHEK, Ana, DAMJAN, Matija. Vpliv sodelovalnega gospodarstva na stanovanjsko pravo držav članic EU. V: Dnevi slovenskih pravnikov : 11. do 13. oktober 2018, Portorož : DSP, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 44, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2018, 44, [št.] 6/7, str. 1004-1024. [COBISS.SI-ID 16377937]

DAMJAN, Matija. Pravice na internetni domeni in izvršba na domeno. V: XVI. DCGP, dnevi civilnega in gospodarskega prava, 19.-20. april 2018, GH Bernardin, Portorož. [Ljubljana]: Inštitut za primerjalno pravo: Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. [2018], f. 9-13. [COBISS.SI-ID 16102481]

DAMJAN, Matija. Pravne napake digitalne vsebine. V: DAMJAN, Matija (ur.). Simpozij Pravo v informacijski družbi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. 2023, str. 3. [COBISS.SI-ID 148839427]

ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija. Pacientova pravica do varstva zasebnosti. V: DAMJAN, Matija (ur.). Simpozij Pravo v informacijski družbi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. 2023, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 148883459]

LAMOVEC HREN, Petra. Vpliv digitalizacije na oporoke. V: DAMJAN, Matija (ur.). Simpozij Pravo v informacijski družbi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. 2023, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 149057027]

CEPEC, Jaka. Izzivi pravnega raziskovanja v velikem podatkovju. V: DAMJAN, Matija (ur.). Simpozij Pravo v informacijski družbi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. 2023, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 149056259]

SANCIN, Vasilka. Umetna inteligenca in človekove pravice. V: DAMJAN, Matija (ur.). Simpozij Pravo v informacijski družbi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. 2023, str. 6. [COBISS.SI-ID 148955651]

BOGATAJ JANČIČ, Maja. Avtorsko pravo in umetna inteligenca. V: DAMJAN, Matija (ur.). Simpozij Pravo v informacijski družbi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. 2023, str. 7. [COBISS.SI-ID 149052675]

LUTMAN, Karmen. Algoritmična diskriminacija in pogodbeno pravo : premikanje mej zasebne avtonomije za zajezitev spornih praks?. V: DAMJAN, Matija (ur.). Simpozij Pravo v informacijski družbi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. 2023, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 149000963]
LUTMAN, Karmen. Restitution after termination for breach of contract for the supply of digital content and services : a tough row to hoe. V: TOT, Ivan (ur.), SLAKOPER, Zvonimir (ur.). 2nd Zagreb International Conference on the Law of Obligations : 28-30 September 2022 : book of abstracts. [Zagreb]: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business. 2022, str. 27-28. [COBISS.SI-ID 125109763]

DAMJAN, Matija. Liability for legal defects of digital content and digital services under the Slovenian law. V: TOT, Ivan (ur.), SLAKOPER, Zvonimir (ur.). 2nd Zagreb International Conference on the Law of Obligations : 28-30 September 2022 : book of abstracts. [Zagreb]: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business. 2022, str. 29. [COBISS.SI-ID 125514755]

BOGATAJ JANČIČ, Maja. Ali je lahko umetna inteligenca avtor avtorskega dela?. V: SIMONČIČ, Katja (ur.). Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta Človekove pravice in regulacija umetne inteligence organizira konferenco Umetna inteligenca, človekove pravice in družbena škoda : zbornik povzetkov : 15. junij 2021, Zoom. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti. [2021], str. [5]. https://www.inst-krim.si/wp-content/uploads/2021/06/Zbornik-povzetkov-web.pdf. [COBISS.SI-ID 72569347]

DAMJAN, Matija. Uporaba umetne inteligence za moderiranje spletnih vsebin. V: SIMONČIČ, Katja (ur.). Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta Človekove pravice in regulacija umetne inteligence organizira konferenco Umetna inteligenca, človekove pravice in družbena škoda : zbornik povzetkov : 15. junij 2021, Zoom. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti. [2021], str. [6]. https://www.inst-krim.si/wp-content/uploads/2021/06/Zbornik-povzetkov-web.pdf. [COBISS.SI-ID 72574467]

DAMJAN, Matija. Civil liability of internet intermediaries for illegal online content. V: SLAKOPER, Zvonimir (ur.), TOT, Ivan (ur.). Zagreb International Conference on the Law of Obligations : book of abstracts : December 12-13, 2019, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business. Zagreb: Faculty of Economics and Business. 2019, str. 68-69. [COBISS.SI-ID 17083473]

DAMJAN, Matija. Internet memes as an element of free speech online : predavanje na konferenci "Rethinking Copyright Flexibilities", Nicosia, 1. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 135146243

PODOBNIK, Klemen, BARDUTZKY, Samo, BOGATAJ JANČIČ, Maja, DAMJAN, Matija. Is privacy online worth protecting if users give it away for free? : sodelovanje na spletnem seminarju Privacy online: a fundamental right or an illusion? v organizaciji Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravne fakultete UL, 17. maja 2022. [COBISS.SI-ID 110814467]

DAMJAN, Matija. Neupravičena odstranitev spletnih vsebin : predavanje na XX. Dnevih civilnega in gospodarskega prava z delovnim naslovom Dvajset let Obligacijskega zakonika, Portorož, 22. april 2022. [COBISS.SI-ID 106780163]

DAMJAN, Matija. The protection of privacy of IP addresses in Slovenia : predavanje na konferenci "International Scientific Conference on The Right to Privacy in the Digital Age % in specific terms", Hungarian Academy of Sciences, Budimpešta, 1. dec. 2022. [COBISS.SI-ID 135152643]

DAMJAN, Matija. Odgovornost za hiperpovezavo do nezakonitih vsebin : prispevek na 18. Dnevih civilnega in gospodarskega prava, Ljubljana, Pravna fakulteta, 25. sep. 2020. [COBISS.SI-ID 31938563]

PODOBNIK, Klemen. Geo-blocking regulation + cross border portability of online content : consumer benefit? : predavanje na mednarodni konferenci Consumer Protection and Fundamental Rights, Riga, Graduate school of law, 19. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 16192081]

DAMJAN, Matija. Vloga in pravni položaj verižnih orakljev pri pametnih pogodbah : predavanje na XI. posvetu "Pravo in ekonomija - Digitalno gospodarstvo II", v okviru Jean Monnet Chair "Smart and Sharing EU Economy" in Europe Direct Podravje s sodelujočo organizacijo Zavod PIP, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 7. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 16582225]

SANCIN, Vasilka. Artificial intelligence and ensuring inclusion of persons with disabilities through the work of the UN Human Rights treaty-bodies : prispevek na konferenci "The 14th Asia Human Rights Forum" z delovnim nalovom "Human Rights Impact of New Technology on Persons with Disabilities", 29. sep. 2022. [COBISS.SI-ID 124531971]

DAMJAN, Matija. From the prohibition of general monitoring obligations to compulsory scanning of encrypted communications : prispevek na srečanju "Mass surveillance and the privacy of communication", 20. okt. 2022. [COBISS.SI-ID 130208259]

SANCIN, Vasilka. HealthTech and innovative ways to ensure health care: consideration through a human rights lens : predavanje na simpoziju v organizaciji Geneva Graduate Institute in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Ženeva, 2. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 128939779]

LUTMAN, Karmen. Liability for autonomous drones in Slovenia : vabljeno predavanje na konferenci "Liability for Autonomous Drones Workshop", Dundee, Dundee University, 8.-10. sep. 2022. [COBISS.SI-ID 121496579]

DAMJAN, Matija. The new online platform rules and the accommodation booking services : predavanje na konferenci "ESHTE | INATEL International Conference 2022", Costa da Caparica, Almada, 17. okt. 2022. [COBISS.SI-ID 130227203]

PODOBNIK, Klemen, BARDUTZKY, Samo, et al.. Privacy online: a fundamental right or an illusion? : sodelovanje na srečanju "Privacy online: A fundamental rigth or an illusion?", 17. maj 2022. [COBISS.SI-ID 129459203]

TRETTER, Hannes, SANCIN, Vasilka, EISENBERGER, Iris, TSCHOHL, Christof. Human rights´ threats and challenges of the digital world : predavanje na "Straniak Academy for Democracy and Human Rights", Saranda, 10. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 16486993]

DAMJAN, Matija. Priložnosti in izzivi v sodelovalnem gospodarstvu : sodelovanje na mednarodni delavnici, Ljubljana, 26. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 16365393]

DAMJAN, Matija. Who will control the internet censorship machine? : predavanje na konferenci Social harm in a digitalized global world - Technologies of power and normalized practices of contemporary society (46th Annual European Group for the Study of Deviance and Social Control Conference) Ljubljana, 22. avg. 2018. [COBISS.SI-ID 16365649]


Zaključen raziskovalni program: P5-0337, Vpliv evropskega prava na slovensko zasebno pravo
Vodja prof. dr. Lojze Ude
Trajanje: 01.01.2004-31.12.2008

Izhodišče programa Vpliv evropskega prava na slovensko zasebno pravo je bilo proučevanje harmonizacije zasebnega prava, ki poteka znotraj Evropske unije in vpliva na pravne sisteme držav članic. Zasebno pravo je pravo vsakdanjega življenja in njegova pravila močno prodrejo v zavest ljudi, zato pogoste spremembe teh norm niso običajne. Zakoniki, ki urejajo civilna razmerja, običajno preživijo dolga desetletja ali kar stoletja, ne da bi se jim spreminjala koncepcija. Zaradi tega tudi znotraj EU temeljna ureditev civilnega prava ostaja močno nacionalno vezana in ne prihaja do njene enotne kodifikacije niti celovite harmonizacije z akti EU. V pripravi so sicer enotna pravila, kot so Načela evropskega pogodbenega prava, ki jih je pripravila t.i. Landova komisija, in projekt Evropske komisije Common Frame of Reference, vendar njihova uporaba zaenkrat lahko temelji zgolj na avtonomiji strank ali učinkuje kot vzorec za prostovoljno reformo nacionalnih zakonodaj.

Ovire poenotenju so predvsem nepripravljenost držav članic, da se odrečejo svojim civilnim zakonikom ter konceptualne razlike med kontinentalnim pravom in common law, ki otežujejo oblikovanje kompromisnih pravil. Raziskava pa je pokazala, da je posredni vpliv evropskega prava na zasebno pravo držav članic kljub temu intenziven. Pravo EU (tako zakonodaja kot sodna praksa) posega v civilno in zlasti gospodarsko pravo držav članic zlasti preko sektorske zakonodaje – z urejanjem posameznih vprašanj, ki so pomembna zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja notranjega trga EU ter varovanja prostega pretoka blaga, storitev, oseb in kapitala na njem.

Z zakonodajo EU so delno pokrita zlasti naslednja področja: konkurenčno pravo, potrošniško pravo, mednarodno zasebno pravo, intelektualna lastnina, pravo družb, trg vrednostnih papirjev, bančno pravo, zavarovalno pravo. Evropska harmonizacija je dosežena na številnih področjih tudi z akti, ki niso delo EU, temveč drugih mednarodnih organizacij, zlasti v okviru OZN (npr. Dunajska konvencija o mednarodni prodajni pogodbi, vzorčni zakoni UNCITRAL) oziroma z akti mednarodnega avtonomnega prava (npr. razne zbirke Mednarodne trgovinske zbornice). Ugotavljamo, da vsebinsko približevanje nacionalnih zakonodaj na področju zasebnega prava pogosto presega obveznosti, ki za države članice izhajajo iz harmonizacijskih aktov. V postopku priprave zakonov se uveljavlja primerjalnopravni pristop (115. člen Poslovnika Državnega zbora RS npr. zahteva, da vsak predlog zakona vsebuje prikaz ureditve najmanj treh pravnih sistemih držav članic Evropske unije in prilagojenosti predlagane ureditve pravu Evropske unije), kar spodbuja nacionalne zakonodajalce k prevzemu uspešnih rešitev, ki so se že uveljavile v drugih državah, četudi ta vprašanja z direktivami EU niso zajeta.

Ta pojav odraža rastočo integracijo evropskih trgov in gospodarstev, v majhnih pravnih redih, kakršen je slovenski, pa se na ta način tudi kompenzira nezadostno razvitost domače pravne teorijo na posameznih področjih.

 


[frdm] Support SFLC