Reference

Aerodrom Ljubljana, d.d.
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Državni zbor Republike Slovenije
GV Izobraževanje, d.o.o.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d.
Mednarodna odškodninska fundacija, Ustanova za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega nasilja
Državni zbor Republike Slovenije
Mercator d.d.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za promet in zveze
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za zunanje zadeve
Mobitel d.d.
Notarska zbornica Slovenije
Nova Ljubljanska banka d.d.
Nuklearna elektrarna Krško
Obrtna zbornica Slovenije
Odvetniška zbornica Slovenije
Pivovarna Union d.d., Ljubljana
RTV Slovenija
Salonit Anhovo, gradbeni material, d.d.
Služba vlade RS za zakonodajo
Služba vlade za evropske zadeve
Telekom Slovenije d.d.
Urad predsednika Vlade Republike Slovenije
Urad za droge
Urad za mladino
Urad za varstvo potrošnikov
Veterinarska fakulteta v Ljubljani
Vzajemna D.V.Z.
Zdravstveni dom Celje
Združenje lastnikov razlaščenega premoženja