Stvarnopravni položaj telekomunikacijskih omrežij

Aplikativni raziskovalni projekt L5-3182:

Vpliv evropske ureditve elektronskih komunikacij in konkurenčnega prava na stvarnopravni položaj telekomunikacijskih omrežij


Vodja:

doc. dr. Matija Damjan

Trajanje:

1.10.2021 - 30.09.2023


Raziskovalni organizaciji:

 • 1608 Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • 0583 Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Sofinancerja:

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Telekom Slovenije, d.d.

    


Opis projekta:

Razvitost elektronskih komunikacijskih omrežij je bistvenega pomena za hiter tehnološki in gospodarski razvoj sodobne družbe. Za zagotovitev širokopasovnega prenosa podatkov je nujno nemoteno obratovanje komunikacijske infrastrukture, zlasti optičnih kablov in baznih postaj za oddajnike mobilnih omrežij 5G. Da se zagotovi pokritje celotnega ozemlja, se objekti in naprave javnih komunikacijskih omrežij tipično postavljajo na zemljiščih oziroma objektih, ki niso v lasti operaterja omrežja, zato je treba urediti razmerja z lastniki teh nepremičnin.

Predpisi o elektronskih komunikacijah, sprejeti na ravni EU in nacionalni ravni, dopolnjujejo splošna pravila stvarnega prava z nekaterimi posebnostmi glede vsebine in načina prisilne ustanovitve služnosti v javno korist za potrebe gradnje in obratovanja javnih komunikacijskih omrežij. Izgradnja in nemoteno obratovanje teh omrežij sta nedvomno v javnem interesu. Kljub temu se v praksi v zvezi s tem pojavljajo mnoga odprta vprašanja. Razmeroma rigidno tradicionalno stvarno pravo tako trči z novimi evropskimi regulacijami hitro razvijajočega se področja elektronskih komunikacij. Urejanje stvarnih pravic na tujih nepremičninah je ena od večjih ovir, ki upočasnjujejo gradnjo komunikacijskih omrežij, neurejeno stanje pravic v zvezi z obstoječo infrastrukturo pa eno od večjih tveganj za operaterje.

Obvladovanje obstoječega komunikacijskega omrežja je lahko močno orodje, s katerim obstoječi operater omejuje vstop na trg novim, konkurenčnim ponudnikom storitev in tako omejuje konkurenco na trgu. Regulacija elektronskih komunikacij omogoča Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS), da s predhodno regulacijo trga odpravlja ovire za razvoj učinkovite konkurence na trgu. Agencija lahko v ta namen odredi skupno uporabo lastnine oziroma komunikacijskih objektov. Zakonodaja je uvedla še institut skupne gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij, ki nalaga infrastrukturnim operaterjem, da morajo pri gradbenih delih na fizični infrastrukturi omogočiti zainteresiranim soinvestitorjem sodelovanje pri gradnji in postavitev svojih omrežnih elementov.

V praksi se kaže, da instituti dostopa, skupne uporabe in skupne gradnje odpirajo številna vprašanja zlasti na področju stvarnega prava. Ni npr. jasno, ali je uporaba obstoječe infrastrukture s strani dodatnih operaterjev zajeta z že prej ustanovljenimi služnostmi, ki so ustanovljene samo v korist posameznega operaterja, ali pa morajo novi operaterji pridobiti svojo služnost. Podobno vprašanje se zastavlja pri skupni gradnji infrastrukture – ali morajo soinvestitorji posebej pridobiti pravico gradnje in v kakšnih časovnih okvirih jo morajo pridobiti. Ni jasno, kdaj lahko obstoječi služnostni upravičenec drugemu operaterju zavrne možnost uporabe svoje infrastrukture, če takšnega dovoljenja ni pridobil, in kaj lahko stori lastnik služeče nepremičnine. Ta vprašanja so tem bolj pereča zato, ker stvarnopravni položaj obstoječih omrežij in naprav na tujih zemljiščih pogosto ni jasno urejen.

Cilj projekta je identificirati probleme, ki se pojavljajo pri stvarnopravni ureditvi razmerij glede različnih oblik skupne uporabe javnih komunikacijskih omrežij, jih razvrstiti v tipe in jih pravno kvalificirati ter izoblikovati teoretično utemeljene in praktično uporabne rešitve za njihovo razrešitev.


Sestava projektne skupine:

Evidenčna št.

Naziv

Priimek in ime

Vloga

25611 Dr.
Matija Damjan
Vodja
12049Dr.
Miha JuhartRaziskovalec
17039Dr.
Klemen PodobnikRaziskovalec
24285Dr.
Ana VlahekRaziskovalec
21620Dr.
Damjan MožinaRaziskovalec
25496Dr.
Meta AhtikRaziskovalec
27793
Saša ŠestTehnik
06414
Dr.
Peter Grilc
Raziskovalec
52415

Katja Štemberger
Raziskovalec

Časovna razporeditev:

1. faza (1.-2. mesec): pripravljalne aktivnosti
 • aktivnosti vodje: razdelitev dela po sklopih, oblikovanje enotnih navodil za delo
 • aktivnosti članov: priprava raziskovalnega gradiva (sodna praksa, literatura), preliminarna preučitev zakonskega okvira elektronskih komunikacij, konkurenčnega prava, gospodarske javne infrastrukture in stvarnega prava
 • dogodki: interni posvet raziskovalne skupine
 • rezultati: enotna navodila za delo, delitev dela med člane

2. faza: (3.-12. mesec): raziskovalno delo po sklopih
 • aktivnosti vodje: organizacija neformalnih posvetov, koordinacija dela, raziskovalno delo na dodeljenih sklopih, organizacija posveta
 • aktivnosti članov: raziskovalno delo po posameznih sklopih; ena skupina raziskovalcev preučuje vsebinska sklopa (a) in (b), druga skupna pa sklope (c), (d) in (e).
 • pridobivanje podatkov o konkretnih problemih s strani operaterjev, AKOSa in občin (ankete, intervjuji)
 • dogodki: posvet z zainteresirano javnostjo, interni posvet raziskovalne skupine
 • rezultati: vmesni rezultati

3. faza: (13.-19.mesec): priprava osnutkov poročil po sklopih, sodelovanje z mednarodno raziskovalno skupnostjo
 • aktivnosti vodje: organizacija neformalnih posvetov, koordinacija dela, raziskovalno delo na ustreznem sklopu
 • aktivnosti članov: priprava osnutkov poročil po sklopih
 • rezultati: osnutki poročil po sklopih, udeležba na konferencah in seminarjih
 • dogodki: posvet raziskovalne skupine

4. faza: (20-24. mesec): sinteza, oblikovanje rezultatov, priprava predloga za knjigo

 • aktivnosti vodje: zbiranje in pregled končnih poročil po sklopih, priprava sintetičnega poročila, priprava besedila monografije, organizacija konference
 • aktivnosti članov: izpopolnjevanje sektorskih poročil, aktivna udeležba na znanstveni konferenci
 • rezultati: končna sektorska poročila, sintetično poročilo, besedilo monografije
 • dogodki: zaključna znanstvena konferenca